Svea hovrätt referat RH 2007:95

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:95
Målnummer
B321-07
Avgörandedatum
2007-02-22
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Misshandel, olaga hot, försök till utpressning m.m.

Tingsrätten (dom i december 2006): Sluten ungdomsvård 6 månader.

Hovrätten: Ungdomsvård och ungdomstjänst 60 timmar.

Tingsrätten: H, 17 år, är övertygad om ansvar för en rad brott av mycket allvarligt slag och med mycket högt straffvärde. Flertalet av brottens art är också sådan att fängelse i allmänhet bör följa på dessa liksom att artvärdet är högt. H har också tidigare lagförts för allvarliga våldsbrott, varvid han fick förmånen av att överlämnas till vård inom socialtjänsten. Med hänsyn till brottens art, artvärde och straffvärde samt till H:s återfall i våldsbrott finner tingsrätten att synnerliga skäl att döma H till fängelse föreligger. Anledning att inte i stället ådöma H sluten ungdomsvård saknas.

Hovrätten: H, som vid ett tidigare tillfälle dömts för allvarliga våldsbrott, har nu gjort sig skyldig till flera gärningar med högt straffvärde. Inte minst gäller detta i fråga om det närmast tortyrliknande tillvägagångssättet då H slagit sina kamrater med ett läderbälte för att förmå dem att erlägga betalning till honom. Straffvärdet för en vuxen person motsvarar minst ett års fängelse. Även om den aktuella brottsligheten således är mycket allvarlig anser hovrätten att det inte föreligger synnerliga skäl att döma honom till sluten ungdomsvård. Förutsättningar föreligger i stället att bestämma påföljden till ungdomsvård. Med beaktande av H:s tidigare brottslighet samt den nu aktuella brottslighetens art och straffvärde kan emellertid ungdomsvård enligt den föreslagna vårdplanen inte anses vara en tillräcklig reaktion. Ungdomsvården skall därför enligt 32 kap. 3 § förenas med ungdomstjänst.