Svea hovrätt referat RH 2008:10

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2008:10
Målnummer
B234-08
Avdelning
1
Avgörandedatum
2008-02-19
Rubrik
Påföljd har bestämts till s.k. fortsatt skyddstillsyn jämte förordnande om att den tidigare skyddstillsynen skulle förenas med särskild behandlingsplan. Alternativstraffet har bestämts utan beaktande av brottsligheten i den tidigare skyddstillsynsdomen.
Rättsfall
•  RH 2001:75
•  RH 2002:4

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten (rådmannen Hans Blyme samt nämndemännen Carl Johan Ljungberg, Åke Hellberg och Hans G. Mattsson) dömde L.A. i dom den 25 januari 2007 för narkotikabrott enligt 1 och 2 §§ narkotikastrafflagen, överträdelse av besöksförbud samt brott mot knivlagen till fängelse 4 månader varjämte villkorligt medgiven frihet till en tid av 2 månader förklarades förverkad.

Attunda tingsrätt

Tingsrätten (tf. rådmannen Bengt Fredelius samt nämndemännen Ulf Ellnebrant, Leif Petersson och Astrid Roos Ydell) dömde L.A. i dom den 20 december 2007 för stöld till fängelse 6 månader varjämte villkorligt medgiven frihet till en tid av 20 dagar förklarades förverkad.

L.A. överklagade de båda domarna och yrkade att åtalet för överträdelse av besöksförbud i domen från Stockholms tingsrätt skulle ogillas. I påföljdsdelen yrkade han i första hand att han för de övriga brotten i de båda domarna skulle dömas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s.k. kontraktsvård) och i andra hand att han för nyssnämnda brott skulle dömas till ett gemensamt fängelsestraff som var lindrigare än det motsvarande straff som följde av de båda domarna samt att honom villkorligt medgiven frihet inte skulle förklaras förverkad.

Åklagaren bestred annan ändring än att påföljden skulle bestämmas till ett gemensam fängelsestraff motsvarande det straff som följde av de överklagade domarna.

Svea hovrätt

Hovrätten (f.d. hovrättslagmannen Ann-Christine Zachrisson, hovrättsrådet Peter Borgström, referent, och adj. ledamoten Eva Lärfars Persson samt nämndemännen Christina Grebesjö-Sutton och Maja Bukovac-Re), som i dom den 19 februari 2008 dömde L.A. för de brott som upptagits i tingsrätternas domslut, förordnande – med upphävande av påföljdsbestämningarna i domarna och av däri upptagna förordnanden om förverkande av villkorligt medgiven frihet samt med tillämpning av 30 kap. 3 §, 34 kap. 1 § första stycket 1 och 6 § fjärde stycket brottsbalken – att L.A. genom dom av Attunda tingsrätt den 23 november 2007 ådömd skyddstillsyn skulle avse även nu aktuella brott, varvid skyddstillsynen förenades med särskilda behandlingsplan. Det alternativa fängelsestraffet bestämdes till 10 månader.

I sina domskäl i påföljdsdelen anförde hovrätten följande. Hovrätten gör ingen annan bedömning än den som följer av de överklagade domarna, såvitt gäller straffvärdet av de gärningar för vilka han nu skall ådömas påföljd. Straffvärdet för den nu aktuella brottsligheten är alltså inte så högt att detta utgör hinder för annan påföljd än ett fängelsestraff. Vidare framstår den föreslagna behandlingsplanen som så pass ingripande att behandlingsplanens utformning inte i sig kan anses utgöra hinder mot att påföljden bestämmes till en s.k. kontraktsvård.

När det gäller L.A:s person och tidigare brottslighet kan i tillägg till vad som upptagits i de överklagade domarna noteras följande. L.A. är 35 år gammal och förekommer med början år 1991 under 22 avsnitt i tillgängligt belastningsregisterutdrag. Till stor del avser brottsligheten tillgreppsbrott, narkotikabrott och trafikbrott, men år 2004 även våldsbrottslighet i form av grov misshandel. Den övervägande delen av den aktuella brottsligheten – innefattande bl.a. två narkotikabrott av normalgraden – har begåtts under löpande prövotid efter det att L.A. blivit villkorligt frigiven från utdömda fängelsestraff och det rör sig delvis om återfall i likartad brottslighet. Under år 2007 har L.A. dömts vid fyra olika tillfällen för sammanlagt ett icke obetydligt antal brott, bl.a. för flera stöldbrott och narkotikabrott av normalgraden, begångna under åren 2006 och 2007.

I föregående stycke angivna förhållanden framstår som besvärande för L.A. och talar för utdömandet av ett gemensamt fängelsestraff för den nu aktuella brottsligheten.

Å andra sidan visar den personutredning som här förebragts att det finns anledning anta att en dom på s.k. fortsatt skyddstillsyn kan bidra till att L.A. avhåller sig från fortsatt brottslighet, om den förenas med en föreskrift att följa en för honom upprättad behandlingsplan av det slag som lagts fram i hovrätten och han har förklarat sig villig att genomgå den för honom planerade behandlingen.

Försvaret har i påföljdsfrågan anfört att L.A. bör ådömas en ny skyddstillsyn förenad med kontraktsvård. Så som påföljdssystemet är konstruerat gäller å ena sidan att två påföljder av samma art inte bör löpa samtidigt, därvid skyddstillsyn med och skyddstillsyn utan kontraktsvård anses vara samma art av påföljd, och å andra sidan att en tidigare ådömd skyddstillsyn inte kan undanröjas vid valet av en ny skyddstillsyn, med eller utan kontraktsvård, som påföljd. Något direkt förbud anses i och för sig inte gälla mot att döma särskilt till ny skyddstillsyn jämte en tidigare löpande sådan påföljd, men en sådan lösning framstår inte som lämplig.

Hovrätten finner med hänvisning till det anförda och på grund av vad i övrigt förekommit att det vid en samlad bedömning får anses föreligga förutsättningar att låta den skyddstillsyn som L.A. ådömts genom Attunda tingsrätts dom den 23 november 2007 omfatta även de nu aktuella brotten, om den domen förenas med en föreskrift att följa den för honom upprättade behandlingsplanen.

Eftersom den planerade behandlingen är av avgörande betydelse för att döma L.A. till fortsatt skyddstillsyn i förening med särskild behandlingsplan, skall i domslutet anges alternativt fängelsestraff och meddelas föreskrift om den behandlingsplan som han åtagit sig att följa. Vidare bör föreskrift ges om anmälningsskyldighet vid allvarligt åsidosättande av åliggandena enligt behandlingsplanen. – Det s.k. alternativstraffet bör, med utgångspunkt i straffvärdet för de gärningar som avses med de överklagade domarna, bestämmas till fängelse tio månader. Således bör alternativstraffet bestämmas utan beaktande av den brottslighet för vilken L.A. ådömts ansvar genom Attunda tingsrätts ej undanröjda dom på skyddstillsyn den 23 november 2007, vilken dom inte är förenad med någon föreskrift att följa en behandlingsplan (jfr rättsfallen RH 2001:75 och RH 2002:4).

Hovrättens dom meddelad: den 19 februari 2008.

Mål nr: B 1492-07 och B 234-08.

Rättsfall: RH 2001:75; RH 2002:4.