Svea hovrätt referat RH 2008:23

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2008:23
Målnummer
B122-08
Avdelning
10
Avgörandedatum
2008-02-27
Rubrik
Åklagare yrkade ansvar på en kvinna för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Tingsrätten ogillade åtalet för våld mot tjänsteman och dömde kvinnan för våldsamt motstånd till dagsböter. Sedan kvinnan överklagat domen med yrkande om att åtalet för våldsamt motstånd skulle ogillas överklagade åklagaren anslutningsvis och yrkade bifall till åtalet för våld mot tjänsteman. Prövningstillstånd har ansetts böra krävas för prövning av målet.
Lagrum
49 kap. 13 § och 51 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
•  NJA 1995 s. 294
•  NJA 1997 s. 776
•  RH 1995:56

Västmanlands tingsrätt

I tingsrätten yrkade åklagaren ansvar på E.E. för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

Tingsrätten (rådmannen Niklas Rundberg samt nämndemännen Bernt Bergsten, Sigvard Sigurd och Eva Saaw) ogillade i dom den 6 december 2007 åtalet för våld mot tjänsteman och dömde E.E. för våldsamt motstånd till dagsböter.

Svea hovrätt

E.E. överklagade domen och yrkade att åtalet för våldsamt motstånd skulle ogillas. Åklagaren överklagade anslutningsvis och yrkade att hovrätten skulle döma E.E. för våld mot tjänsteman alternativt försök därtill samt i första hand döma henne till en mer ingripande påföljd och i andra hand skärpa det av tingsrätten utmätta straffet.

Hovrätten (hovrättsråden Christine Möller, referent, och Ragnar Lindgren samt tf. hovrättsassessorn Erik Tiberg) anförde i beslut den 27 februari 2008 följande.

SKÄL

Enligt 49 kap. 13 § rättegångsbalken krävs prövningstillstånd i hovrätten vid överklagande av en dom varigenom den tilltalade inte dömts till annan påföljd än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader.

Frågan är nu om det förhållandet att åklagaren anslutningsvis yrkat bifall till åtalet för våld mot tjänsteman, ett brott för vilket strängare straff än fängelse i sex månader är föreskrivet, medför en rätt för E.E. att få sin talan prövad i hovrätten utan att vara underkastad krav på prövningstillstånd.

Av 51 kap. 2 § rättegångsbalken framgår att ett anslutningsöverklagande förfaller, om det första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller. Detsamma får anses vara fallet när prövningstillstånd inte meddelas för det första överklagandet (se Fitger, Rättegångsbalken 4, s. 50:19 och RH 1995:56). Mot denna bakgrund blir åklagarens anslutningsöverklagande för sitt bestånd beroende av om det finns skäl att meddela prövningstillstånd såvitt avser E.E:s överklagande. Hovrätten finner inte skäl att meddela henne prövningstillstånd. Därmed förfaller åklagarens anslutningsvis gjorda överklagande.

SLUT

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför fast.

Hovrättens beslut meddelat: den 27 februari 2008.

Mål nr: B 122-08.

Lagrum: 49 kap. 13 § och 51 kap. 2 § rättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 1995 s. 294; NJA 1997 s. 776; RH 1995:56.

Litteratur: Fitger, Rättegångsbalken 4, s. 50:19.