Svea hovrätt referat RH 2008:48

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2008:48
Målnummer
B8996-07
Avdelning
7
Avgörandedatum
2008-04-22
Rubrik
Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden beträffande innehav av flunitrazepam (rohypnol).
Lagrum
1 § första stycket 6 och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
Rättsfall
NJA 2003 s. 339

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot M.Y. för narkotikabrott enligt följande gärningsbeskrivning.

M.Y. har den 23 maj 2007 på Malmskillnadsgatan i Stockholm olovligen innehaft 13 tabletter innehållande flunitrazepam, som är narkotika.

M.Y. erkände innehavet men invände att han saknade uppsåt i förhållande till olovligheten.

Tingsrätten (tingsfiskalen Claes Almberg samt nämndemännen Johan Steenhoff, David Reynolds och Sonja Gräns) dömde den 9 november 2007 M.Y. för ringa narkotikabrott enligt 1 § första stycket 6 och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) till en månads fängelse. I sina domskäl gällande påföljdsfrågan anförde tingsrätten följande.

Gärningen M.Y. nu begått har, med hänsyn till antalet tabletter och den narkotikaklassade substansen flunitrazepams farlighet, ett straffvärde i böter som ligger nära gränsen för fängelse och ska sålunda rubriceras som ett ringa narkotikabrott. Det andra återfall i narkotikabrott som M.Y. nu gjort sig skyldig till gör emellertid att påföljden inte bör stanna vid höga böter.

Svea hovrätt

M.Y. överklagade tingsrättens dom och yrkade att åtalet skulle ogillas. I andra hand yrkade han att påföljden skulle ändras till dagsböter eller i vart fall till en icke frihetsberövande påföljd.

Åklagaren bestred ändring och gjorde gällande att narkotikabrottet borde bedömas som ett brott av normalgraden.

Hovrätten (hovrättsråden Magnus Ulriksson och Camilla Olsson samt tf. hovrättsassessorn Helena Lindén, referent, samt nämndemännen Ulla Beckman och Claes Fleming) anförde i dom den 22 april 2008 bl.a. följande.

Vad som framkommit i hovrätten ger inte anledning till någon annan bedömning i skuldfrågan än den tingsrätten har gjort. M.Y. ska alltså dömas för narkotikabrott. Hovrätten anser dock att gärningen, med hänsyn till mängden narkotika som M.Y. innehaft, är att bedöma som ett brott av normalgraden och inte som ett ringa brott. Hovrätten instämmer i tingsrättens val av påföljd och straffmätning.

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut endast på så sätt att hovrätten dömer M.Y. för narkotikabrott enligt 1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen (1968:64)

Hovrättens dom meddelad: den 22 april 2007.

Mål nr: B 8996-07.

Lagrum: 1 § första stycket 6 och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64).

Rättsfall: NJA 2003 s. 339.