Svea hovrätt referat RH 2008:49

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2008:49
Målnummer
B9411-07
Avdelning
7
Avgörandedatum
2008-05-12
Rubrik
Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabrott.
Lagrum
1 § och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
Rättsfall
RH 2007:85

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot H.A. (född 1970) för narkotikabrott enligt följande gärningsbeskrivning.

H.A. har den 24 augusti 2007 på Klara Östra Kyrkogata i Stockholms kommun olovligen innehaft två stycken tabletter Subutex, som innehåller buprenorfin, som är narkotika.

H.A erkände gärningen.

Tingsrätten (tingsfiskalen David Granberg samt nämndemännen Carin Fredén Larsson, Per Martin Pettersson och Carl Emil Sundberg) dömde H.A. genom dom den 23 november 2007 för ringa narkotikabrott till dagsböter 150 å 50 kronor. I sina domskäl gällande påföljdsfrågan anförde tingsrätten följande.

H.A. förekommer under 42 avsnitt i belastningsregistret. Han har under senare år lagförts för bland annat ringa narkotikabrott. Senast dömdes han den 14 juni 2007 för grov olovlig körning vid två tillfällen till fängelse en månad. Verkställigheten av fängelsestraffet har ännu inte påbörjats. Frivården har i ett yttrande till tingsrätten anfört att H.A. har ett övervakningsbehov och att en skyddstillsyn kan erbjuda det stöd H.A. behöver.

Med hänsyn till att brottet bedöms som ringa anser tingsrätten att påföljden bör bestämmas till ett särskilt utdömt bötesstraff.

Svea hovrätt

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att gärningen skulle bedömas som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen och att påföljden skulle bestämmas till skyddstillsyn. H.A. delgavs överklagandet med avhördes inte. Målet avgjordes utan huvudförhandling.

Hovrätten (hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Staffan Lind och adjungerade ledamoten Monica Björåsen, referent) anförde i dom den 12 maj 2008 följande.

DOMSKÄL

Genom tingsrättens dom är det slutligt avgjort att H.A. gjort sig skyldig till narkotikabrott genom innehav av två tabletter Subutex á 8 mg.

Frågorna i målet i hovrätten är om innehavet av narkotikan ska rubriceras som ringa brott eller som brott av normalgraden och, för det fall hovrätten ändrar tingsrättens rubricering av gärningen, vilken påföljd H.A. ska ådömas.

Åklagaren har här, liksom vid tingsrätten, som skriftlig bevisning åberopat analysbesked. Som ny skriftlig bevisning i hovrätten har åklagaren åberopat ett sakkunnigutlåtande av fil.kand. Jonas Hartelius.

Den nuvarande ståndpunkten i rättspraxis torde, såvitt framgår av bland annat RH 2007:85 och Jonas Hartelius uppgifter, vara att en normal missbruksdos vid intravenös tillförsel uppgår till 2 mg verksam substan, dvs. buprenorfin. I detta fall rör det sig om två tabletter om 8 mg vardera, vilket skulle motsvara åtta missbrukardoser. Ett sådant antal doser skulle vid ett strikt mängdresonemang i och för sig kunna tala för att brottet inte borde bedömas som ringa. De rön som ligger bakom bedömningen av missbruksdosen och missbruksmönstret är dock av relativt sent datum och framstår alltjämt som något osäkra. Mot denna bakgrund delar hovrätten tingsrättens bedömning att innehav av två tabletter Subutex om 8 mg bör bedömas som ringa narkotikabrott. Tingsrättens dom bör därför fastställas.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Hovrättens dom meddelad: den 12 maj 2008.

Mål nr: B 9411-07.

Lagrum: 1 och 2 §§ narkotikastrafflagen (1968:64).

Rättsfall: RH 2007:85.

Litteratur: Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 3 uppl., 2005, s. 494 f.