Svea hovrätt referat RH 2008:67

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2008:67
Målnummer
Ö7260-08
Avdelning
10
Avgörandedatum
2008-11-19
Rubrik
Sedan tingsrätten avvisat åklagarens stämningsansökan på grund av delgivningssvårigheter med en tilltalad har hovrätten undanröjt avvisningsbeslutet och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.
Lagrum
45 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1963 C 594

Stockholms tingsrätt

Sedan fråga uppkommit om åklagarens stämningsansökan skulle avvisas anförde tingsrätten (rådmannen Thore Brolin) i beslut den 15 augusti 2008 följande.

SKÄL

I förevarande mål föreligger uppenbara svårigheter att delge M.C. Han har sökts för delgivning genom stämningsman flera gånger, och därvid framkommer att han är permanent bosatt i Texas, USA, enligt hans mor. M.C. finns alltså inte längre i landet. Han har inte delgetts ansökan om stämning, och samtliga brott utom misshandel och olaga hot torde vara preskriberade.

Enligt 45 kap. 8 § rättegångsbalken skall stämningsansökan avvisas, om rätten finner uppenbart, att – – – målet på grund av annat rättegångshinder icke kan upptagas till prövning.

Om delgivningssvårigheter med en tilltalad inte är av övergående natur och det kan hävdas att det är praktiskt taget utsiktslöst att inom preskriptionstiden eller eljest inom överskådlig tid få till stånd en prövning kan enligt rättspraxis detta anses jämställt med rättegångshinder och således utgöra grund för avvisning enligt ovannämnda bestämmelse. (Jfr NJA 1963 C 594, JO-protokoll 1974-09-18  20 och Svea hovrätts beslut 1996-06-10 i mål Ö 2338/96). Tingsrätten menar att omständigheterna är sådana i detta fall.

SLUT

Ansökan om stämning avvisas.

Svea hovrätt

Målsäganden överklagade tingsrättens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas och att målet skulle visas åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Hovrätten (hovrättsråden Christine Möller och Patrik Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Mats Holmqvist) anförde i beslut den 19 november 2008 följande.

SKÄL

Som tingsrätten funnit kan enligt praxis betydande delgivningssvårigheter m.m. utgöra rättegångshinder i den mening som avses i 45 kap. 8 § rättegångsbalken och medföra avvisning av stämningsansökan.

Av handlingarna i målet framgår att M.C:s mor uppgett att han permanent bosatt sig i Texas, USA. Mot denna uppgift sammantagen med delgivningssvårigheterna ska emellertid ställas följande. M.C. är svensk medborgare och hans mor bor i Sverige, varför han kan ha anledning att besöka Sverige. Hos Skatteverket är han antecknad som ¿utan känt hemvist¿, men inte som utvandrad.

Med hänsyn till det anförda finner hovrätten att det inte är uppenbart att rättegångshinder föreligger. Tingsrättens beslut ska därför, i de delar det berör klaganden, undanröjas och målet visas åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

SLUT

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut såvitt avser åtalet för misshandel och olaga hot och visar målet i dessa delar åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Hovrättens beslut meddelat: den 19 november 2008.

Mål nr: Ö 7260-08.

Lagrum: 45 kap. 8 § rättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 1963 C 594.