Svea hovrätt referat RH 2008:72

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2008:72
Målnummer
B8556-07
Avdelning
9
Avgörandedatum
2008-04-07
Rubrik
Tingsrätten ogillade ett åtal för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och hävde till följd härav ett beslag av föremål (sprängmedel) som förvarades hos polismyndighet. Efter överklagande biföll hovrätten åtalet och förordnade om beslag av sprängmedlet. Detta förvarades alltjämt hos polismyndigheten och ansågs därmed tillgängligt för beslag.
Lagrum
27 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Västmanlands tingsrätt

Tingsrätten (rådmannen Niklas Rundberg samt nämndemännen Jan Andersson, Gunvor Andersson och Maj Strandberg) ogillade i dom den 7 november 2007 ett åtal mot K.A. för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868). Till följd härav ogillades även ett yrkande om förverkande av i beslag taget sprängmedel, vilket förvarades hos polismyndigheten i Västmanlands län och beslaget hävdes.

Svea hovrätt

Åklagaren överklagade domen och yrkade att K.A. skulle dömas för ovan angivna brott. Vidare yrkade åklagaren att hovrätten på nytt skulle förordna om beslag av det tidigare beslagtagna sprängmedlet samt förklara detta förverkat. Som grund för beslagsyrkandet anförde åklagaren att K.A. skulle dömas för otillåtet innehav av sprängmedlet och att detta annars riskerade att komma till brottslig användning.

K.A. underkastade sig ansvar för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt förklarade att han inte hade någon erinran mot att sprängmedlet togs i beslag och förverkades.

Åklagaren upplyste om att tidigare i beslag taget sprängmedel fortfarande fanns hos polisen under i förundersökningen angivet beslagsnummer.

Hovrätten (hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, hovrättsrådet Birgitta Trägårdh, tf. hovrättsassessorn Maria Wagermark, referent, samt nämndemännen Lena Jernehed och Sten Karlsson) biföll genom dom den 7 april 2008 åtalet och förverkandeyrkandet. I beslagsfrågan anförde hovrätten följande. Vid angiven utgång i skuldfrågan och med beaktande av vad åklagaren har upplyst om sprängmedlets tillgänglighet för beslag (se 27 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken) finns det förutsättningar att förordna om beslag av sprängmedlet samt förklara detta förverkat.

Hovrättens dom meddelad: den 7 april 2008.

Mål nr: B 8556-07.

Lagrum: 27 kap. 5 § rättegångsbalken.