Svea hovrätt referat RH 2009:112

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:112
Målnummer
B1476-09
Avgörandedatum
2009-03-23
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Stöld

Påföljd: Villkorlig dom

Utvisning: 2 år (tingsrätten: 5 år)

Beträffande frågan om utvisning gör hovrätten följande överväganden. S är medborgare i ett land (Rumänien) som ingår i EU och döms nu för ett brott som kan leda till fängelse. Han har under kort tid efter ankomsten till Sverige vid två tillfällen gjort sig skyldig till tillgreppsbrott. Mot bakgrund härav och med hänsyn till omständigheterna vid den senaste gärningen kan det antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. De grundläggande kraven för utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen är därmed uppfyllda. Som tingsrätten konstaterat har S en mycket svag anknytning till Sverige. Det har vidare framkommit att hans mor och son bor kvar i Rumänien. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet anser hovrätten att det föreligger skäl för utvisning.

Med hänsyn till brottets beskaffenhet och övriga omständigheter samt med beaktande av att S är medborgare i ett annat EU-land är det dock inte motiverat att uppställa ett förbud att återvända hit under längre tid än två år.