Svea hovrätt referat RH 2009:86

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:86
Målnummer
Ö1045-09
Avdelning
9
Avgörandedatum
2009-06-22
Rubrik
Vid prövning av talan om ansvar och skadestånd p.g.a. grovt förtal i tryckt skrift, gällande publicering i tre olika tidningar med övervägande samma innehåll, har skrifterna i tryckfrihetsrättsligt hänseende betraktats som tre skilda skrifter.
Lagrum
1 kap. 7 § presstödsförordningen (1999:524)

Stockholms tingsrätt

P.S. gjorde med hänvisning till uppgifter som publicerats om honom i tidningarna Expressen, Kvällsposten respektive Göteborgstidningen gällande att han blivit utsatt för tryckfrihetsbrott i form av grovt förtal och väckte i tre skilda stämningar talan mot O.S. och AB Kvällstidningen Expressen (tingsrättens mål B 24353-06, B 24354-05 och B 24355-05). Han yrkade därvid dels att O.S. skulle fällas till ansvar för grovt förtal enligt 7 kap. 4 § 14 tryckfrihetsförordningen (TF), dels att O.S. och AB Kvällstidningen Expressen (bolaget) skulle förpliktas att solidariskt utge skadestånd med 250 000 kr för ideell skada jämte viss ränta.

P.S:s talan avsåg uppgifter som publicerats om honom sedan han blivit misstänkt för mordet på Anna Lindh. Tidningarna Expressen, Kvällsposten respektive Göteborgstidningen hade enligt P.S. publicerat uppgifter under tiden den 17-23 september 2003 som utpekat honom som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt och som varit ägnade att utsätta honom för andras missaktning. Han gjorde gällande att han med hjälp av de publicerade uppgifterna kunnat identifieras i en vidare krets samt att det med hänsyn till omständigheterna inte varit försvarligt att lämna aktuella uppgifter.

O.S. förnekade brott och han, liksom bolaget, bestred skadeståndsyrkandet.

O.S. och bolaget yrkade därefter att P. S:s talan i målen B 24354-05 och B 24355-05 skulle avvisas därför att talan mellan parterna angående samma sak redan hade upptagits till prövning genom mål nr B 24353-05.

P.S. bestred avvisningsyrkandet.

O.S. och bolaget anförde till stöd för avvisningsyrkandet i huvudsak följande. Expressen, Expressen/Kvällsposten och Expressen/Göteborgstidningen har ett redaktionellt innehåll som i redaktionellt hänseende är till övervägande del detsamma. De är därför att betrakta som editioner av tidningen Expressen och skall därför betraktas vara en och samma tidning i TF:s mening. Betydelsen av att en publicering har skett i en och samma tidning är att den artikel som förekommit i fler än en edition är att betrakta som en och samma publicering. I de fall där det är fråga om identiska (eller liknande) publiceringar i alla tidningar eller i två av dem är det inte möjligt att pröva P.S:s talan på det sätt han yrkat. En prövning skulle strida mot regler om litis pendens liksom mot det grundläggande förbudet mot dubbel lagföring och bestraffning. Om P.S:s synsätt skulle vara korrekt innebär det att – om O.S. fälls på sätt som yrkats – han ådöms ansvar och straff för samma gärning tre gånger.

I Presstödsförordningen (1990:524) anges att om det är uppenbart att flera publikationer är att anse som en och samma publikation trots att de uppfyller kravet på minst 51 procent eget redaktionellt innehåll samt kommer ut under olika namn skall Presstödsnämnden vid tillämpning av denna förordning betrakta publikationen som en. Motsvarande bestämmelser finns i “TS bestämmelser för TS-upplaga-tidningar”.

P.S. anförde till bestridande av avvisningsyrkandet bl.a. att samtliga tidningar hade ett eget separat utgivningsbevis samt att de påtalade publiceringarna för övrigt inte var identiska.

– – – –

Tingsrätten (rådmannen Manne Pavón) anförde i beslut den 8 januari 2009 följande.

SKÄL

Avgörande för bedömningen är om Expressen, Expressen/Kvällsposten respektive Expressen/Göteborgstidningen är att se som skilda skrifter. Var och en av nämnda tidningar som utgetts per en viss dag är att anse som olika upplagor av samma tidning. I förarbetena till TF uttalades (SOU 1947:60 s. 230 f och prop. 1948:230 s. 150 ff ) att om det skedde en ändring i skriftens innehåll innan en ny upplaga trycktes det alltid måste anses föreligga en ny skrift. Saken bedömdes dock som mer tveksam när skriften hade samma innehåll trots att den var att anse som en ny upplaga. Det hänvisades dock till att ett ingripande med åtal, beslag eller konfiskation för att icke få ett obestämt innehåll måste hänföra sig till en viss upplaga av skriften, då flera upplagor förekom. Det anfördes därför att det med hänsyn till den betydelse av avlämnandet av granskningsexemplar hade för tillsyn och åtal olika upplagor alltid skulle få anses som skilda skrifter, även om innehållet överensstämde. Vad som nu anförts ur förarbetena till TF finner tingsrätten alltjämt vara tillämpligt, trots att granskningssystemet avskaffats. Det sagda medför att P.S. är oförhindrad att åberopa publiceringarna i envar av de nämnda tidningarna även om publiceringarna i en tidning är identisk med publiceringarna i en annan tidning eller med båda de andra tidningarna.

SLUT

Tingsrätten lämnar avvisningsyrkandet utan bifall.

Svea hovrätt

Bolaget och O.S. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att målen B 24354-05 och B 24355-05 skulle avvisas då talan mellan parterna angående samma sak redan har upptagits till prövning i mål B 24353-05.

Hovrätten (hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, hovrättsråden Lars Borg och Linda Hallstedt samt tf. hovrättsassessorn Linda Rantén, referent) anförde i beslut den 22 juni 2009 följande.

SKÄL

För var och en av skrifterna Expressen, Expressen/Kvällsposten och Expressen/GT finns separata utgivningsbevis. Redan med hänsyn härtill är skrifterna i tryckfrihetsrättsligt hänseende – trots att innehållet i skrifterna till övervägande del må vara samma – att betrakta som tre skilda skrifter. Den omständigheten att det i detta fall råkar vara samma ägare och samma ansvarige utgivare till de olika skrifterna saknar enligt hovrättens mening betydelse för bedömningen. Överklagandet ska således på denna grund avslås.

SLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 22 juni 2009.

Mål nr: Ö 1045-09.

Lagrum: 1 kap. 7 § presstödsförordningen (1990:524).

Litteratur: SOU 1947:60 s. 230 f.; prop. 1948:230 s. 150 ff.