Svea hovrätt referat RH 2009:91

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:91
Målnummer
T8846-08
Avdelning
16
Avgörandedatum
2009-09-23
Rubrik
Klander av skiljedom. Fråga om hovrättens beslut att medge anstånd med angivande av grunder för klandertalan påverkar den i 34 § tredje stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande föreskrivna klanderfristen.
Lagrum
34 § tredje stycket lag (1999:116) om skiljeförfarande

Bakgrund

Den 23 juli 2008 meddelades skiljedom i Stockholm i en tvist mellan Fastigheten Preppen Handelsbolag (Preppen) och Carlsberg Sverige Aktiebolag (Carlsberg). Preppen fick ostridigt del av skiljedomen den 12 augusti 2008.

Svea hovrätt

Preppen yrkade, i en ansökan om stämning som kom in till hovrätten via telefax den 12 november 2008, att hovrätten skulle häva den mellan parterna meddelade skiljedomen. Preppen begärde i sin ansökan om stämning anstånd med angivande och utveckling av grunderna för talan till den 10 december 2008. Den 13 november 2008 förelades Preppen genom sitt ombud att senast den 1 december 2008 komma in med fullmakt, ange grunderna för klandertalan och ange bevisuppgift. Efter begäran om förlängd tid att komma in med förelagd komplettering gavs Preppen i beslut den 24 november 2008 anstånd till den 5 december 2008.

Den 9 december 2008 kom Preppen in till hovrätten med komplettering av stämningsansökan med bland annat angivande av de klandergrunder på vilka talan vilade.

Sedan stämning utfärdats kom Carlsberg in med svaromål i vilket i första hand yrkades att hovrätten skulle avvisa alternativt ogilla käromålet med stöd av 34 § tredje stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). I andra hand yrkade Carlsberg att hovrätten skulle ogilla käromålet efter en prövning i sak. Som grund anförde Carlsberg i huvudsak att samtliga klandergrunder åberopats efter den i 34 § tredje stycket LSF föreskrivna klanderfristens utgång.

Preppen bestred Carlsbergs yrkanden och anförde i huvudsak följande. Klandertalan väcktes i rätt tid och hovrätten medgav anstånd med angivande av grunderna. Avvisande av klandergrund kan endast komma i fråga då talan väcks med angivande av en grund och en ny grund anges efter fristens utgång. Endast den efter fristens utgång angivna grunden kan avvisas som för sent angiven.

Målet avgjordes med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 och 53 kap. 1 § rättegångsbalken utan huvudförhandling.

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Renfors samt hovrättsråden Kazimir Åberg, referent, och Måns Edling) anförde i dom den 23 september 2009 bl.a. följande.

SKÄL

Hovrätten har att ta ställning till om Preppen åberopat klandergrunderna för sent och i så fall om det får till följd att Preppens talan ska avvisas eller om käromålet ska ogillas.

Enligt 34 § tredje stycket LSF ska talan om klander av skiljedom väckas inom tre månader från den dag då parten fick del av skiljedomen. En part får efter klanderfristens utgång inte åberopa ny klandergrund till stöd för sin talan.

Frågan om en klandergrund är prekluderad eller inte behandlas på samma sätt som frågan om en klandertalan över huvud taget har väckts i rätt tid. Det krävs alltså en invändning om rättegångshinder. En prövning av om klandertalan väckts och klandergrunderna åberopats inom rätt tid ska således inte göras av hovrätten ex officio. En sådan prövning kräver vidare att svaranden gör invändningen första gången denne för talan vid domstolen (se Bengt Olsson och Johan Kvart, Lagen om skiljeförfarande. En kommentar, 2000, s. 150). Någon skillnad i angivet hänseende görs inte mellan situationer där endast någon eller några grunder åberopats efter utgången av fristen och situationer där samtliga grunder åberopats för sent. Det sagda innebär alltså att en domstol inte kan förlänga den lagstadgade tremånadersfristen, men att en för sent angiven klandergrund kan tas upp till prövning om svaranden inte gjort en invändning om rättegångshinder.

I förevarande fall har klandertalan ostridigt väckts i tid. Samtliga klandergrunder har dock åberopats efter klanderfristens utgång. Detta har påtalats av svaranden i svaromålet. Klagogrunderna kan således inte beaktas som grund för kärandens talan utan ska avvisas. Preppen har alltså inte åberopat några grunder för sin klandertalan som kan tas upp till prövning. Preppens talan ska därför ogillas.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten avvisar de av Fastigheten Preppen Handelsbolag åberopade grunderna för klandertalan.

2. Hovrätten avslår Fastigheten Preppen Handelsbolags käromål.

Hovrättens dom meddelad: den 23 september 2009.

Mål nr: T 8846-08.

Lagrum: 34 § tredje stycket lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Litteratur: Bengt Olsson och Johan Kvart, Lagen om skiljeförfarande. En kommentar, 2000, s. 150.