Svea hovrätt referat RH 2010:1

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:1
Målnummer
ÖÄ8543-09
Avdelning
2
Avgörandedatum
2010-01-15
Rubrik
Fråga om arvode och utgiftsersättning till god man i visst fall ska betalas med den enskildes medel eller av kommunen. Särskilda skäl har ansetts föreligga att - trots att den enskildes beräknade inkomst för aktuellt år har överstigit 2,65 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring - låta betalningsansvaret falla på kommunen.
Lagrum
12 kap. 16 § föräldrabalken (1949:381)

Uppsala tingsrätt

M.J. förordnades den 8 oktober 2004 att som god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken bevaka H.W:s rätt och förvalta hennes egendom. Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun beslutade den 18 maj 2009 i fråga om arvode och utgiftsersättning till M.J. för utförandet av godmansuppdraget under perioden 1 januari – 31 december 2008. M.J. tillerkändes tillhopa 15 000 kr, varav 4 750 kr skulle betalas av H.W:s medel och resterande belopp skulle betalas av kommunen.

M.J. överklagade beslutet vid Uppsala tingsrätt. Hon yrkade dels att tingsrätten skulle tillerkänna henne ytterligare arvode med visst belopp, dels att kommunen skulle stå för hela arvodet och ersättningen. Till stöd för det sistnämnda yrkandet anförde M.J. att H.W. inte hade förmåga att betala arvodet eftersom skuldsanering utan betalningsplan hade fastställts för henne.

Överförmyndarnämnden avstyrkte bifall till överklagandet och anförde i frågan om betalningsansvarets fördelning i huvudsak följande. Under år 2008 översteg H.W:s inkomster 2,65 gånger gällande prisbasbelopp med 10 402 kr. För H.W. föreligger inte sådana särskilda skäl som kan medföra att huvudregeln om den enskildes betalningsansvar kan frångås.

Tingsrätten (rådmannen Karin Göransson) anförde i beslut den 14 oktober 2009 beträffande betalningsansvaret följande.

SKÄL

H.W:s inkomster under 2008 översteg 2,65 gånger prisbasbeloppet. Särskilda skäl krävs då enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken för att frångå huvudregeln att hon i den mån inkomsterna överstiger detta belopp ska betala den gode mannens arvode och utgifter. I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1993/94:251 s. 221) anges som exempel på särskilda skäl att den enskilde har stora vårdkostnader som tar inkomsterna i anspråk eller att de tillgångar det är fråga om utgörs av en fastighet som den enskilde själv behöver eller som är mycket svår att sälja till rimliga villkor. Detta är dock endast exempel. Fråga är om den omständigheten att H.W. har en pågående skuldsanering kan utgöra särskilda skäl.

Svea hovrätt fann i beslut den 28 augusti 2009 i mål nr ÖÄ 6059-09 att en skuldsanering i sig inte utgör ett särskilt skäl enligt bestämmelsen eftersom den enskilde har möjlighet att få ett förvaltararvode förbehållet så att det inte tas i anspråk av en skuldsanering.

H.W. har i och för sig möjlighet att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om en ändring av förbehållsbeloppets storlek, där hänsyn tas till ersättningen till den gode mannen. Kronofogdemyndigheten har emellertid bedömt att H.W. saknar betalningsförmåga och inte kommer att få något betalningsutrymme de närmaste fem åren och har därför beslutat om skuldsanering utan betalningsplan. Det innebär att det inte finns något belopp som tas i anspråk genom utmätning. H.W. är således i praktiken betagen möjligheten att få förvaltararvodet förbehållet. Hennes inkomster för 2008 översteg 2,65 gånger prisbasbeloppet med endast omkring 867 kr i månaden. Tingsrätten finner sammantaget att H.W:s ekonomi är sådan att det motiverar ett avsteg från huvudregeln om den enskildes betalningsansvar och att hon helt ska befrias från ansvar för förvaltarens arvode och kostnader. Överklagandet i denna del ska alltså bifallas.

SLUT

Tingsrätten ändrar överförmyndarnämndens avgörande på så sätt att tingsrätten förordnar att M.J:s arvode ska bestämmas till 18 300 kr samt att Uppsala kommun ska betala hela arvodet samt kostnadsersättningen.

Svea hovrätt

Överförmyndarnämnden överklagade tingsrättens beslut avseende fördelningen av betalningsansvaret och yrkade, på i allt väsentligt oförändrade grunder, att hovrätten skulle förordna att 10 402 kr av den beslutade ersättningen skulle betalas med H.W:s medel och resterande del av Uppsala kommun.

Hovrätten (hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Ulrika Stenbeck Gustavson och tf. hovrättsassessorn David Löfgren, referent) anförde i beslut den 15 januari 2010 följande.

1. Hovrätten meddelar prövningstillstånd.

2. Hovrätten – som instämmer i tingsrättens bedömning – avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 15 januari 2010.

Ärende nr: ÖÄ 8543-09.

Lagrum: 12 kap. 16 § föräldrabalken.

Litteratur: Prop. 1993/94:251 s. 221.