Svea hovrätt referat RH 2010:188

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:188
Målnummer
B4549-10
Avgörandedatum
2010-11-01
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov misshandel m.m.

Fängelse: 3 månader enligt 28 kap. 3 § brottsbalken (och skyddstillsyn med föreskrift)

Hovrätten instämmer i tingsrättens uppfattning att den samlade brottslighetens straffvärde uppgår till drygt ett års fängelse. Med hänsyn till såväl det höga straffvärdet som brottslighetens art, framför allt den grova misshandeln, föreligger en mycket stark presumtion för fängelse. Som tingsrätten har konstaterat talar dock T:s personliga förhållanden för en skyddstillsynspåföljd. Frågan i hovrätten är om en sådan påföljd kan förenas med en kontraktsvård i stället för med en särskild föreskrift och ett kortare fängelsestraff som tingsrätten funnit.

I hovrätten har inhämtats ett kompletterande yttrande från Kriminalvården i påföljdsfrågan. I yttrandet föreslås att T döms till skyddstillsyn med kontraktsvård. T har samtyckt till den föreslagna behandlingsplanen.

Den behandlingsplan som har föreslagits för T innebär att hon även fortsättningsvis ska följa det påverkansprogram, CRT, som omfattas av de föreskrifter som föreslogs av Kriminalvården inför tingsrättens dom i målet. Det har visserligen framkommit att T följt dessa föreskrifter efter tingsrättens dom och att behandlingen hittills har varit positiv för henne. Hovrätten anser emellertid att behandlingsplanen, som inte skiljer sig på något avgörande sätt från de tidigare meddelade föreskrifterna, i kombination med en skyddstillsyn inte framstår som en tillräckligt ingripande reaktion på den aktuella brottsligheten. Med hänsyn till detta gör hovrätten inte någon annan bedömning i påföljdsfrågan än den tingsrätten har gjort.