Svea hovrätt referat RH 2010:19

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:19
Målnummer
ÖÄ928-10
Avdelning
5
Avgörandedatum
2010-04-28
Rubrik
Trots att en borgenär sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vid var tid gällande folkbokföringsadress har hovrätten ansett att borgenären med hänsyn till omständigheterna inte styrkt preskriptionsavbrott.
Lagrum
5 § 2 preskriptionslagen (1981:130)
Rättsfall
•  NJA 1996 s. 809
•  NJA 1998 s. 750
•  NJA 2007 s. 157

Nacka tingsrätt

AK Portfolio ansökte den 22 maj 2009 hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet mot J.S. av ett utslag i mål om betalningsföreläggande meddelat av Kronofogdemyndigheten den 8 april 1999. Sedan Kronofogdemyndigheten förordnat att verkställighet inte fick ske på grund av preskription överklagade AK Portfolio beslutet och yrkade att tingsrätten skulle ändra Kronofogdemyndighetens beslut och fastställa att det inte förelåg hinder mot verkställighet.

J.S. bestred ändring

Tingsrätten (rådmannen Elisabet Wass Löfstedt) anförde i beslut den 13 januari 2010 bl.a. följande.

SKÄL

Till grund för AK Portfolios ansökan om verkställighet ligger ett utslag meddelat av Kronofogdemyndigheten den 8 april 1999 i mål om betalningsföreläggande med utslagsnummer 12-14689-99. I utslaget förpliktades Cicogna Kommanditbolag, M.S. och J.S. att solidariskt till S-E-Banken betala 58 800 kr jämte ränta och kostnader. Cicogna Kommanditbolag upplöstes genom att bolagets konkurs avslutades i december 2000.

J.S. har mot begärd verkställighet invänt att skulden är preskriberad. Han har i andra hand gjort gällande att fordran ska sättas ned till hälften då hans regressrätt skadats eftersom AK Portfolio inte har visat att preskriptionsavbrott har skett gentemot M.S.

Eftersom fordran grundas på ett borgensåtagande för en kredit enligt ett löpande skuldebrev löper fordran med tio års preskriptionstid. Fordran preskriberades således den 8 april 2009, om inte någon preskriptionsavbrytande åtgärd kan anses ha vidtagits dessför innan. Av 5 § preskriptionslagen  (1981:130) framgår hur preskription kan avbrytas. Enligt 5 § andra punkten avbryts preskription när gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. I praxis har det ställts höga krav på borgenärens bevisning för att preskriptionsavbrott ska anses ha skett,

AK Portfolio har gjort gällande att fordringsägaren allt sedan skulden faställdes löpande har tillställt såväl J.S. som M.S. kravbrev med anledning av skulden på deras vid varje tid gällande folkbokföringsadresser. Enligt bolaget har inget av kravbreven kommit i retur. Till stöd för sina påståenden i denna del har AK Portfolio bifogat ett utdrag ur bolagets datasystem utvisande tidpunkterna för utskick. Bolaget har vidare bifogat exempel på de kravbrev som sänts till J.S. och M.S.

Högsta domstolen har bl.a. i NJA s. 157 fastslagit att stor tillit ska fästas vid inkassobolags dataloggar. Det får därför genom datalistorna och de bifogade kopiorna av kravbrev anses klarlagt att bolaget har sänt flertalet kravbrev till J.S. och M.S. vid deras vid varje tid gällande folkbokföringsadresser.

J.S. har bekräftat att han har varit folkbokförd på de angivna adresserna, vilket är hans föräldrars bostadsadresser respektive adressen till familjens fritidsbostad men att han och hans bror inte har varit bosatta på dessa adresser eftersom de har studerat och arbetat på andra orter i Sverige och utomlands. M.S. har t.ex. allt sedan januari 2005 varit bosatt på Malta. J.S. har mot bakgrund härav gjort gällande att han och M.S. inte har fått del av något av de utsända kravbreven. Till stöd för att M.S. arbetar på Malta sedan 2005 har anställningsbevis givits in och åberopats.

När en borgenär har sänt flertalet försändelser till en gäldenärs folkbokföringsadress får möjligheten att inte åtminstone någon av dessa försändelser nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (se NJA 2007 s. 157). Som framgår ovan är det klarlagt att ett flertal kravbrev har avsänts till J.S:s och M.S:s folkbokföringsadresser utan att komma i retur. Det ska därmed presumeras att de har fått del av åtminstone några av dessa försändelser om inte sådan särskild omständighet föreligger som medför att försändelserna inte kan anses ha nått dem.

J.S:s uppgifter om att han och M.S. inte varit bosatta på angivna folkbokföringsadresser utan endast besökt dessa sporadiskt har vid sammanträde bekräftats av deras far. Fadern har även framhållit att han själv tagit hand om de kravbrev som kommit och inte vidarebefordrat dem till sina söner eftersom han ansåg att det var han som hade orsakat skulden och skulle betala den.

Enligt tingsrätten får det mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anses vara klarlagt att J.S. och M.S., oavsett om de faktiskt har bott där, har gått att nå på sina vid varje tid gällande folkbokföringsadresser. Att fadern har valt att inte lämna vidare de kravbrev som varit adresserade till J.S. och M.S. till sina söner kan fordringsägaren inte lastas för. Mot bakgrund härav finner tingsrätten att AK Portfolio, om kravbreven kan anses ha preskriptionsavbrytande innehåll, har visat att preskriptionsavbrott har skett såväl gällande bolagets fordran mot J.S. som dess fordran mot M.S.

Av de exempel på kravbrev som AK Portfolio bifogat överklagandet framgår att bolaget har en fordran mot J.S. respektive M.S. Av de flesta av kravbreven framgår storleken på fordran. Fordringsbeloppet stämmer överens med det kapitalbelopp som fastställts i utslaget. Av vissa kravbrev framgår förutom beloppets storlek även att den ursprungliga fordringsägaren var SE-Banken. Mot den bakgrunden finner tingsrätten att kravbreven får anses ha haft preskriptionsavbrytande innehåll. AK Portfolios överklagande ska således bifallas.

SLUT

Tingsrätten upphäver Kronofogdemyndighetens beslut och fastställer att verkställighet får ske av Kronofogdemyndighetens utslag meddelat den 8 april 1999 i mål om betalningsföreläggande med utslagsnummer 12-14689-99.

Svea hovrätt

J.S. överklagade tingsrättens beslut och yrkade i första hand att hovrätten skulle fastställa Kronofogdemyndighetens beslut att hinder mot verkställighet av utslaget förelåg på grund av preskription. I andra hand yrkade han att fordran skulle sättas ned till hälften då AK Portfolio inte visat att preskriptionsavbrott skett gentemot den andre borgensmannen.

AK Portfolio bestred ändring.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Karlstedt, hovrättsrådet Christine Möller och tf. hovrättsassessorn Linda Mohlin, referent) anförde i beslut den 28 april 2010 bl.a. följande.

SKÄL

I hovrätten har J.S. till stöd för sin talan åberopat samma omständigheter som vid tingsrätten. AK Portfolio har vidhållit sin inställning och åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.

Den i ärendet aktuella fordran grundas på ett borgensåtagande för en kredit enligt ett löpande skuldebrev. Fordran löper med en preskriptionstid om tio år och preskriberades den 8 april 2009 om inte preskriptionsavbrott kan anses ha skett dessförinnan. Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription när gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Borgenären har bevisbördan för att preskriptionsavbrott har skett.

Av de skäl som tingsrätten anfört får det anses utrett att bolaget har sänt flertalet kravbrev till J.S. vid hans vid varje tid gällande folkbokföringsadress samt att inget av kravbreven kommit i retur. Innehållet i de brevkopior som AK Portfolio gett in i ärendet är av preskriptionsavbrytande karaktär. Frågan är om preskriptionsavbrott därigenom har skett.

I praxis har det ställts höga krav på borgenärens bevisning om att kravbrev kommit gäldenären till handa. Enstaka försändelser har, mot en gäldenärs invändning om att de inte kommit fram, inte ansetts kunna bryta preskription (se NJA 1996 s. 809 och NJA 1998 s. 750). Situationen är en annan om ett flertal kravbrev skickats till gäldenärens folkbokföringsadress utan att de kommit i retur. Under sådana förhållanden får enligt vad Högsta domstolen uttalat möjligheten att inte åtminstone något kravbrev nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (se NJA 2007 s. 157).

I förevarande ärende har J.S. påstått att han inte fått del av något kravbrev och att han under den tid när kravbreven avsänts vistats på annan adress än den folkbokförda. Hans uppgifter i denna del är inte orimliga. Till detta kommer att J.S:s far under ed har uppgett att han medvetet undanhållit kravbreven för sin son. Dessa omständigheter medför att J.S:s invändning inte kan lämnas utan avseende. Hovrätten finner därför att AK Portfolio inte har styrkt att preskriptionsavbrott skett och att hinder mot verkställighet därför föreligger.

SLUT

Hovrätten förordnar att verkställighet av Kronofogdemyndighetens utslag i mål om betalningsföreläggande den 8 april 1999 med utslagsnummer 12-14689-99 inte får äga rum.

Hovrättens beslut meddelat: den 28 april 2010.

Mål nr: ÖÄ 928-10.

Lagrum: 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130).

Rättsfall: NJA 1996 s. 809; NJA 1998 s. 750; NJA 2007 s. 157.