Svea hovrätt referat RH 2010:38

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:38
Målnummer
B2187-10
Avdelning
5
Avgörandedatum
2010-06-10
Rubrik
Åtal för bruk av narkotika i Danmark har ogillats, eftersom gärningen inte är straffbelagd enligt dansk lag.
Lagrum
2 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
RH 2001:16

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot O.C. för ringa narkotikabrott under påstående att O.C. den 19 augusti 2009 eller någon tid dessförinnan i Storstockholmsområdet eller i Danmark olovligen brukat cannabis.

O.C. erkände att han någon gång under den tid åklagaren angivit, i Danmark brukat cannabis, som är narkotika. Hörd över åtalet uppgav han bl.a. att han rökt cannabis i Danmark två till tre veckor innan han blev stoppad av polis. Däremot hade han inte därefter rökt cannabis i Sverige.

Tingsrätten (tingsfiskalen Philippe Benalal samt nämndemännen Camilla Ericsson, Kjell Malmros och Lotta Nordfeldt) anförde i dom den 17 februari 2010 följande.

DOMSKÄL

O.C. har erkänt att han under den tid åklagaren angivit i Danmark brukat cannabis. Hans erkännande vinner stöd av åberopat analysbesked. Det är därför styrkt att han under den tid åklagaren angivit i Danmark brukat cannabis, som är narkotika.

Den gärning till vilken O.C. gjort sig skyldig i Danmark är enligt svensk rätt att bedöma som narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagen, dvs. ringa brott. Enligt 2 kap. 2 § första stycket brottsbalken är i förevarande fall svensk domstol och svensk lag tillämplig. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår dock att den angivna regeln om svensk lags tillämplighet inte gäller om gärningen är fri från ansvar på gärningsorten.

Den av O.C. begångna gärningen är straffbar i Danmark trots att straff i regel där inte döms ut i sådana fall (se RH 2001:16). O.C. kan därför inte undgå att dömas för den åtalade gärningen i Sverige. O.C. ska dömas för narkotikabrott, ringa brott.

DOMSLUT

Tingrätten dömer O.C. för ringa narkotikabrott till dagsböter.

Svea hovrätt

O.C. överklagade tingsrättens dom och yrkade att åtalet skulle ogillas.

Åklagaren bestred ändring, men medgav ändringsyrkandet för det fall att även hovrätten skulle finna att gärningen begåtts i Danmark.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Karlstedt, hovrättsrådet Joakim Zetterstedt, referent, och t.f. hovrättsassessorn Linda Mohlin) anförde i dom den 10 juni 2010 följande.

DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten är densamma som vid tingsrätten. Därutöver har hovrätten inhämtat ett yttrande från Danmarks Justitieministerium om innehållet i dansk rätt. Av yttrandet framgår att enbart bruk av narkotika inte är straffbelagt enligt dansk lag. I målet har inte framkommit annat än att O.C. brukade narkotikan i Danmark. Vid sådant förhållande föreligger inte dubbel straffbarhet. Åtalet ska därför ogillas (jfr 2 kap. 2 § andra stycket brottsbalken).

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten åtalet.

Hovrättens dom meddelad: den 10 juni 2010.

Mål nr: B 2187-10.

Lagrum: 2 kap. 2 § andra stycket brottsbalken.

Rättsfall: RH 2001:16.