Svea hovrätt referat RH 2010:44

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:44
Målnummer
Ö5919-10
Avdelning
4
Avgörandedatum
2010-09-14
Rubrik
Fråga om domstols kontroll av om en per e-post skickad återkallelse av stämningsansökan emanerade från rätt person (33 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken).
Lagrum
33 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken (1942:740)

Södertörns tingsrätt

M.S. ansökte hos tingsrätten om äktenskapsskillnad. Sedan stämning utfärdats mot H. S. inkom till tingsrätten, innan delgivning av stämning skett, en återkallelse i målet per e-post. Med anledning härav avskrev tingsrätten genom beslut den 10 juni 2010 målet från vidare handläggning.

Svea hovrätt

M.S. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut om avskrivning och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Hon angav som grund härför att hon inte hade återkallat målet samt anförde bl.a. följande. Återkallelsen är visserligen skickad från hennes e-postadress men hon har varken skrivit meddelandet eller skickat det. Hennes uppfattning är att det troligen är H. S. som har skickat meddelandet. Han motsätter sig ansökan om äktenskapsskillnad och har tillgång till hennes lösenord och hennes e-postadress.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser och Linda Hallstedt, referent, samt tf. hovrättsassessorn Stefan Jansson) anförde i beslut den 14 september 2010 följande.

SKÄL

Enligt 33 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken får, om det behövs, rätten begära att ett telefax eller annat meddelande som saknar avsändarens underskrift i original bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling. Vidare anges i bestämmelsen att, om sådan bekräftelse begärts men inte inkommit, rätten får bortse från meddelandet. Enligt hovrättens mening kan det, för det fall rätten inte är övertygad om att handlingen kommer från rätt person, vanligtvis vara tillfyllest med en telefonkontroll av att handlingen kommer från rätt person.

Av anteckning på dagboksbladet framgår att någon delgivning av stämningsansökan med H. S. på frivillig väg inte kunnat ske och att stämningsman anlitats för ändamålet. Det har därmed med fog kunnat antas att H. S. inte var välvilligt inställd till M. S:s ansökan om äktenskapsskillnad. Mot bakgrund härav och då det förhållandet att e-postmeddelandet avsänts från en e-postadress som synes emanera från rätt person inte kan tas till intäkt för att det faktiskt också är den personen som skickat meddelandet hade det i förevarande fall funnits anledning för tingsrätten att, i varje fall genom en telefonkontakt med M. S., få bekräftat att återkallelsen kom från henne. Hon har i hovrätten uppgett att återkallelsen inte gjorts av henne och denna uppgift får tas för god. Vid sådant förhållande finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet samt undanröja tingsrättens beslut och återförvisa målet dit för fortsatt behandling.

Eftersom H. S. ännu inte är part vid tingsrätten samt med hänvisning till målets karaktär saknas skäl att kommunicera överklagandet med honom innan beslut meddelas (jfr 52 kap. 7 § rättegångsbalken).

SLUT

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut om avskrivning och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Hovrättens beslut meddelat: den 14 september 2010.

Mål nr: Ö 5919-10.

Lagrum: 33 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.