Svea hovrätt referat RH 2010:45

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:45
Målnummer
B2853-10
Avdelning
5
Avgörandedatum
2010-09-09
Rubrik
Åtal för bidragsbrott genom underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden har ogillats när anmälningsskyldighet inte följer av lag eller förordning.
Lagrum
2 § bidragsbrottslagen (2007:612)

Solna tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot A.K. för bidragsbrott enligt följande gärningspåstående. A.K. har under perioden från och med den 1 april till och med den 10 juni 2008 förmått företrädare för Migrationsverket i Solna att utbetala sammanlagt 6 909 kr i ekonomiskt bistånd trots att hon inte varit berättigad därtill. A.K. har därvid underlåtit att underrätta Migrationsverket om att hon förvärvsarbetade och uppbar lön under angivna period. A.K:s förfarande har inneburit vinning för henne med 6 909 kr och motsvarande skada och risk för slutlig förlust för Migrationsverket.

A.K. underkastade sig ansvar för ringa bidragsbrott.

Tingsrätten (rådmannen Urban T:son Nyström samt nämndemännen Bappe Bjuggren, Siv Norman och Siv Fridlund) anförde i dom den 9 mars 2010 följande.

DOMSKÄL

A.K. har vitsordat att hon under den tid åklagaren angivit förvärvsarbetat och uppburit lön. Hon har tillagt att hon på grund av svårigheter med banken inte förrän i mitten av maj kunde disponera sin lön till sin och sina barns försörjning. Hon hade redan från början av anställningen upprepade kontakter med en personalansvarig person hos arbetsgivaren i syfte att anmälan skulle ske till Migrationsverket. Eftersom kontakterna inte gav önskat resultat lämnade hon själv den 23 maj 2008 in en kopia av sitt anställningsavtal till Migrationsverket. Hon har lånat pengar för att kunna betala sin skuld till Migrationsverket. Av de uppgifter som lämnats av vittnet J.N. framgår bl.a. att Migrationsverket i situationer som den förevarande tar hänsyn till om en person som uppbär ekonomiskt bistånd inte kan disponera sin lön. Mot bakgrund av vad A.K. och vittnet uppgivit finner tingsrätten inte visat att det belopp Migrationsverket utbetalat felaktigt uppgår till angivna 6 909 kr. Vidare är inte visat annat än att A.K. försökt att uppfylla de krav som ställts på henne som biståndstagare. Möjligtvis kan sägas att A.K. varit oaktsam i sitt agerande i förhållande till Migrationsverket. Denna oaktsamhet kan emellertid inte anses som grov. Åtalet skall lämnas utan bifall.

DOMSLUT

Åtalet ogillas.

Svea hovrätt

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade bifall till åtalet.

A.K. bestred ändring.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Karlstedt, hovrättsrådet Joakim Zetterstedt, referent, och t.f. hovrättsassessorn Jennie Dackmar) anförde i dom den 9 september 2010 följande.

DOMSKÄL

Åtalet mot A.K. innefattar ett påstående om bidragsbrott enligt 2 § bidragsbrottslagen (2007:612). För att dömas för bidragsbrott krävs bl.a. att någon lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning.

Det brottsliga förfarande som åklagaren lägger A.K. till last är att hon under tiden 1 april 2008 – 10 juni 2008 underlåtit att underrätta Migrationsverket om att hon förvärvsarbetade och uppbar lön. Till följd härav har Migrationsverket under nämnda period utbetalat ekonomiskt bistånd i form av dagersättning trots att A.K. inte varit berättigad därtill. A.K:s underlåtenhet har inneburit ekonomisk vinning för henne och motsvarande skada och risk för slutlig ekonomisk förlust för Migrationsverket.

Bestämmelser om dagersättning finns i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. samt Migrationsverkets föreskrifter med allmänna råd till förordningen (MIGRFS 2003:10). Det finns dock inte någon bestämmelse i dessa författningar eller i någon annan lag eller förordning som ålägger den som uppbär dagersättning en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden (jfr 8 § andra stycket förordningen). Vid sådant förhållande kan åtalet för bidragsbrott inte bifallas.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Hovrättens dom meddelad: den 9 september 2010.

Mål nr: B 2853-10.

Lagrum: 2 § bidragsbrottslagen (2007:612).