Svea hovrätt referat RH 2010:69

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:69
Målnummer
B9305-09
Avdelning
9
Avgörandedatum
2009-12-23
Rubrik
Fråga om ansvarsfrihet för stöld. Tilltalad har tillgripit en tröja men invänt att han handlat i nöd då han riskerade misshandel om han inte tillgrep tröjan.
Lagrum
24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)

Uppsala tingsrätt

Åklagaren åtalade A.Y.A. för stöld enligt följande gärningsbeskrivning.

A.Y.A. har den 19 september 2009 från Stadium i Uppsala gemensamt och i samförstånd med andra stulit en tröja till ett värde av 1 099 kronor.

A.Y.A. medgav de faktiska omständigheterna men motsatte sig ansvar på grund av nöd eftersom han varit utsatt för hot.

Tingsrätten (rådmannen Annika Folkeson samt nämndemännen Karin Bjerking, Ove Johansson och Gudrun Ros) anförde i dom den 27 oktober 2009 följande.

DOMSKÄL

Det är utrett att A.Y.A. gemensamt och i samförstånd med andra personer stulit en tröja från Stadium. Det finns ingen anledning att betvivla hans uppgift om att han med hot om våld blev tvingad av andra personer att stjäla. Emellertid har man rätt till nödvärn mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom och i det här fallet var A.Y.A. inte utsatt för något sådant påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Han ska därför dömas för stöld.

A.Y.A. är inte dömd tidigare. Ungdomsbrottsgruppen i Uppsala kommun har i ett yttrande angett att han inte har något behov av vård. Han är villig att göra ungdomstjänst.

A.Y.A. döms nu för stöld. Det är ett brott där påföljden är angiven till fängelse men inte ett brott av en sådan art att påföljden måste bli fängelse. Med hänsyn tagen till hans ålder och hans vilja att göra ungdomstjänst bestäms påföljden till ungdomstjänst 20 timmar.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer A.Y.A. för stöld till ungdomstjänst 20 timmar.

Svea hovrätt

A.Y.A. överklagade och yrkade att åtalet skulle ogillas.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser och Linda Hallstedt, referent, tf. hovrättsassessorn Rebecka Appelgren samt nämndemännen Göran Svennberg och Ralph Svahlstedt) anförde i dom den 23 december 2009 följande.

DOMSKÄL

I hovrätten har ljud- och bildupptagningen av förhöret vid tingsrätten med A.Y.A. spelats upp. Utredningen i hovrätten är således densamma som vid tingsrätten.

A.Y.A. har i hovrätten vidhållit sin invändning att han vid tillfället för gärningen handlade i nöd. Hovrätten konstaterar i denna del att det inte torde bli fråga om att tillämpa reglerna om nödvärn eftersom nödvärnshandlingen bör vara en försvarsåtgärd som riktas mot angriparen själv eller mot något hans intresse (se Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar, kommentaren till 24 kap. 1 § brottsbalken, nätupplagan). I kommentaren sägs vidare att om den angripne nödgas göra intrång i tredje mans svär får tillåtligheten härav bedömas enligt reglerna om nöd. Eftersom A.Y.A. till följd av det hot han stått under utfört brott mot tredje man, Stadium, ska reglerna om nöd tillämpas i förevarande fall.

Av förhöret vid tingsrätten med A.Y.A. framgår bl.a. följande. Den aktuella dagen stötte han samman med några killar i en park. En av dem hade tidigare bråkat med honom. Han uppmanades av killarna att ta en aluminiumpreparerad påse och stjäla något värt 1 000 kr eller däröver. När han inledningsvis vägrade ta påsen slog en av killarna till honom med knytnäven på axeln så att han fick ett märke. Han kände sig hotad av dem och bedömde att han riskerade att bli slagen om han inte gjorde som de sa. Han tog påsen och gick runt på stan, varvid tre av killarna hela tiden följde honom på avstånd. Inne på Stadium visade en av killarna upp den i målet aktuella tröjan och lade den i en provhytt. A.Y.A. gick härefter in i provhytten, lade tröjan i väskan, sprang ut ur affären och greps av väktare. – Han hade mobiltelefon vid tillfället och hade i och för sig kunnat ringa polisen men om han hade gjort det hade de andra killarna bara nekat till inblandning i händelsen. Eftersom de tre killarna hela tiden befann sig i hans närhet såg han heller ingen mening med att springa från platsen eftersom de då skulle bli sura. Han riskerade därvid att senare råka på dem och bli slagen då i stället.

Åklagaren har inte ifrågasatt det händelseförlopp som A.Y.A. beskrivit. Inte heller hovrätten har funnit anledning att göra det. Frågan om det förelegat en nödsituation ska således bedömas utifrån de uppgifter som A.Y.A. lämnat.

För nöd krävs att fara hotar liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas endast i undantagsfall. Faran för det skyddade intresset ska vara tämligen akut för att nöd ska föreligga. Vid prövningen ska också beaktas vilka handlingsalternativ som stått till buds.

Av A.Y.A:s egna uppgifter framgår att han gått runt på stan en stund innan han gick in på Stadium och tillgrep tröjan, dock hela tiden på håll åtföljd av de tre killarna. Även om han av förklarliga skäl känt sig pressad under tiden dessa följde efter honom har han ändå haft relativt gott om tid på sig att överväga situationen och alternativa handlingssätt. Såsom han själv uppgett har det t.ex. funnits möjlighet för honom att fly från platsen genom att springande avlägsna sig. Det har vidare funnits goda möjligheter för honom att under samma tid påkalla hjälp från polis, väktare, butikspersonal etc. antingen direkt på plats eller via sin mobil. Såsom angetts ovan krävs det att den fara som hotar ska vara tämligen akut för att reglerna om nöd ska kunna bli tillämpliga. Den omständigheten att angivna handlingsalternativ inte skulle ha hindrat killarna från att senare söka upp honom och förverkliga sitt hot mot honom kan därmed inte frita A.Y.A. från ansvar för det brott han begått. Han ska därför dömas i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Brottet är med hänsyn till det tillgripnas värde att bedöma som stöld.

I fråga om val av påföljd och straffmätning instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning.

Tingsrättens dom ska alltså stå fast.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer hovrättens dom.

Hovrättens dom meddelad: den 23 december 2009.

Mål nr: B 9305-09.

Lagrum: 24 kap. 4 § brottsbalken.

Litteratur: Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar, kommentaren till 24 kap. 1 och 4 §§ brottsbalken, nätupplagan.