Svea hovrätt referat RH 2010:7

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:7
Målnummer
B6072-09
Avdelning
10
Avgörandedatum
2010-01-20
Rubrik
Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samhällstjänst.
Lagrum
28 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)

Svea hovrätt

Mora tingsrätt dömde den 16 juni 2009 M.F. för hot mot tjänsteman, rattfylleri, ringa narkotikabrott och förseelse mot lagen om förarbevis. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst 40 timmar. Sedan M.F. överklagat domen med yrkande om att åtalet för hot mot tjänsteman skulle ogillas yrkade han inhibition av skyddstillsynen på den grunden att han fått besked från frivården att han måste påbörja verkställigheten av samhällstjänsten.

Hovrätten (hovrättsråden Christine Möller, Monica Kämpe och Joakim Zetterstedt, referent) anförde i beslut den 20 januari 2010 följande.

SKÄL

Den som döms till skyddstillsyn börjar enligt 28 kap. 5 § brottsbalken verkställa påföljden direkt, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. Skälet till att skyddstillsyn går i omedelbar verkställighet är att risken för återfall bedöms vara särskilt stor i början av påföljdstiden och att den dömde ofta är särskilt behandlingsmotiverad i omedelbar anslutning till domstolsförhandlingen (prop. 1982/83:85 s. 98). Rätten får dock förordna att verkställigheten ska anstå till dess domen vunnit laga kraft mot den dömde. När bestämmelsen infördes angavs att det vid övervägande om ett sådant förordnande ska meddelas, förutom behandlingsaspekter, får beaktas sådana omständigheter som i vad mån den tilltalade har bestritt åtalet eller det annars finns anledning anta att denne kan komma att överklaga domen (a. prop. s. 99 och 132).

Om en dom på skyddstillsyn överklagas, får högre rätt förordna att vidare verkställighet av påföljden inte får äga rum (28 kap. 5 § brottsbalken). När möjligheten att förena skyddstillsyn med en föreskrift om samhällstjänst infördes permanent år 1999 angavs, utan närmare motivering, att även en sådan föreskrift går i omedelbar verkställighet när den är förenad med skyddstillsyn, men att högre rätt enligt 28 kap. 5 § brottsbalken kan förordna att vidare verkställighet inte får äga rum av skyddstillsynen och den särskilda föreskriften (prop. 1997/98:96 s. 104 f.).

I förevarande fall har M.F. överklagat tingsrättens dom och i viss del yrkat frikännande dom. Det har inte framkommit att någon behandlingsaspekt skulle påverkas negativt om verkställigheten av skyddstillsynen och den därtill meddelade föreskriften om samhällstjänst inhiberades (jfr prop. 1982/83:85 s. 98). Hovrätten kan också konstatera att M.F., om han helt eller delvis skulle fullgöra föreskriften om samhällstjänst och därefter frikännas i enlighet med sitt överklagande, har begränsade möjligheter att tillgodoräkna sig vad han utstått (se Justitiekanslerns beslut 1999-09-20, Dnr 2193-99-41). Det finns därför skäl att förordna att vidare verkställighet av påföljden inte får ske.

SLUT

Hovrätten förordnar att vidare verkställighet inte får äga rum av den påföljd M.F. ådömts genom den överklagade domen.

Hovrättens beslut meddelat: den 20 januari 2010.

Mål nr: B 6072-09.

Lagrum: 28 kap. 5 § brottsbalken.

Litteratur: Prop. 1982/83:85 s. 98 f. och 132; prop. 1997/98:96 s. 104 f.; Justitiekanslerns beslut 1999-09-20, Dnr 2193-99-41.