Svea hovrätt referat RH 2011:17

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2011:17
Målnummer
Ö458-11
Avdelning
4
Avgörandedatum
2011-05-11
Rubrik
Godkännande av föreläggande av ordningsbot - avseende brukande av personbil trots att körförbud rådde för fordonet - har undanröjts då det inte kunde anses som en giltig viljeförklaring och inte heller ansågs stå i överensstämmelse med lag.
Lagrum
59 kap. 6 § och 10 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
•  RH 1983:82
•  RH 2006:2

Attunda tingsrätt

Genom en godkänd ordningsbot lagfördes A.J. för att ha brukat ett fordon trots körförbud i Hofors kommun den 30 augusti 2010.

A.J. yrkade att ordningsboten skulle undanröjas med hänsyn till att han vid det aktuella tillfället var på väg till bilbesiktningen och att han kände sig pressad att godkänna ordningsboten.

Åklagaren bestred yrkandet.

Tingsrätten (t.f. rådmannen Niklas Schüllerqvist) anförde i beslut den 3 januari 2011 följande.

SKÄL

Enligt 59 kap. 6 och 10 §§ rättegångsbalken gäller att en ordningsbot som godkänts av den misstänkte ska undanröjas,

1. om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,

2. om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt, eller

3. om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.

Tingsrätten instämmer i åklagarens bedömning att inget av dessa förhållanden föreligger i målet. Ordningsboten bör således bestå och A.J:s talan bör ogillas.

SLUT

A.J:s talan ogillas.

Svea hovrätt

A.J. överklagade beslutet yrkade att det av honom godkända föreläggandet av ordningsbot skulle undanröjas.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Linda Hallstedt, referent, och Lars Borg samt tf. hovrättsassessorn Stefan Jansson) anförde i beslut den 11 maj 2011 följande.

UTREDNINGEN

A.J. godkände den 30 augusti 2010 kl. 13.21 en ordningsbot avseende brukande vid samma tid av personbil med registreringsnummer —- i Hofors kommun trots att körförbud rådde för fordonet. Sedan A.J. yrkat att ordningsboten skulle undanröjas ogillade tingsrätten genom det överklagade avgörandet hans begäran.

A.J. har som skäl för sitt överklagande anfört i huvudsak detsamma som vid tingsrätten nämligen att han vid det aktuella tillfället var på väg till bilbesiktningen och att han kände sig pressad att godkänna ordningsboten. Han har vidare i hovrätten uppgett bl.a. följande. Han köpte den aktuella bilen cirka en månad före den i målet aktuella tidpunkten för 1 000 kr. Säljaren bodde i Sala men fordonet stod uppställt i närheten av Hofors eftersom det var något fel på ljuddämparen. Den aktuella dagen hämtade han bilen där för att köra den till bilbesiktningen i Falun som är det besiktningsorgan som låg närmast. Under färden stoppades han av polisen som utfärdade den aktuella ordningsboten. Härefter fortsatte han till bilbesiktningen där bilen blev underkänd. Han lämnade då kvar bilen på en parkering i närheten och tog bussen hem till Vallentuna. Ungefär två veckor senare hämtade han bilen med släp och fraktade ner den till Vallentuna. Bilen är numera såld.

A.J. har åberopat skriftlig bevisning i målet i form av kopia av besiktningsprotokoll från Svensk Bilprovning avseende det aktuella fordonet samt en originalhandling benämnd köpeavtal/kvitto.

Åklagaren har som skäl för bestridandet anfört bl.a. att A.J. genom att underteckna ordningsboten erkänt gärningen, godtagit straffet och avstått från en domstolsprövning av saken. Åklagaren har vidare i hovrätten inhämtat ett yttrande från polisassistenten D. O. som var den polisman som tillsammans med en kollega stoppade A.J. den aktuella dagen. Av detta framgår bl.a. att A.J. vid ingripandet uppgett att han var på väg till en bilbesiktning, att patrullen ifrågasatt hur kortast möjliga sträcka skulle kunna vara till Falun när han befann sig i Hofors och dessutom bodde i Stockholm, att patrullen på grund av oklarheterna härvidlag avsåg att upprätta en primärrapport men att A.J. envisades med att patrullen skulle skriva en ordningsbot i stället eftersom han därefter skulle kunna få ordningsboten makulerad sedan han visat upp papper på att han besiktigat bilen, att patrullen till slut tolkade A.J:s envishet som att A.J. erkände trafikbrottet samt att han inte pressades att skriva under ordningsboten, snarare tvärtom.

SKÄL

Av ordningsboten framgår att den utfärdats den 30 augusti 2010 kl. 13.21 och avsåg ett fordon med registreringsnummer —-. Av ett redan vid tingsrätten ingivet besiktningsprotokoll avseende utförd efterkontroll daterat samma dag kl. 14.35 framgår vidare att ett fordon med ovannämnda registreringsnummer inställts för efterkontrollbesiktning vid AB Svensk Bilprovnings station i Falun. Vidare framgår att fordonet underkänts vid besiktningen.

I målet är ostridigt att fordonet vid tidpunkten för utfärdandet av ordningsboten var belagt med körförbud och att A.J. godkänt ordningsboten. A.J. har emellertid nu invänt att han vid tidpunkten var på väg att kontrollbesiktiga fordonet.

I 6 kap. 21 § andra stycket fordonsförordningen (2009:211) stadgas bl.a. att trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd kortast lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning. Det kan anmärkas att uttrycket “kortast lämpliga väg” inte innebär att kontrollbesiktningen måste göras hos det närmast belägna besiktningsorganet utan valfrihet råder härvidlag.

I målet har inte framkommit något som motsäger de uppgifter som A.J. lämnat nämligen att bilen han köpt stod uppställd i närheten av Hofors och att han den 30 augusti 2010 hämtat fordonet för att fortsätta till bilbesiktningen i Falun där han samma dag besiktigat bilen. I stället talar den bevisning som han åberopat för att det förhållit sig på det sätt han själv uppgett. I det ingivna avtalet/kvittot anges bl.a. att bilen ska hämtas av köparen i Ängelsfors då “¿ bilen är trasig batteri död/avgassystem löst”, att köpeskillingen uppgår till 1 000 kr, att bilen “säljes obesiktad dock skattad” samt att “Köparen är medveten om bilens brister och måste hämtas av köparen själv.”

En godkänd ordningsbot får enligt 59 kap. 6 och 10 §§ rättegångsbalken undanröjas bl.a. om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring eller om föreläggandet av någon annan anledning inte överensstämmer med lag. Med beaktande av den diskussion som utspelat sig mellan A.J. och patrullen vid utfärdandet av ordningsboten framgår enligt hovrättens mening att A.J:s undertecknande av ordningsboten inte utgjort en giltig viljeförklaring från hans sida. I stället framgår klart att hans enda avsikt med undertecknandet var att i efterhand kunna ansöka om ordningsbotens undanröjande. Vidare står det, med hänsyn till vad som anförts ovan om den lagstadgade rätten att trots körförbud få använda ett fordon för färd kortast lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning, inte klart att det inte varit fråga om en

sådan undantagssituation och polisen hade således inte heller bort utfärda någon ordningsbot utan upprättat en sedvanlig anmälan. Det finns således förutsättningar att enligt 59 kap. 6 § första stycket 1 och 3 samt 10 § rättegångsbalken undanröja den av A.J. godkända ordningsboten.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut undanröjer hovrätten det av A.J. godkända föreläggandet av ordningsbot med nr 661 654 194 utfärdat den 30 augusti 2010.

Hovrättens beslut meddelat: den 11 maj 2011.

Mål nr: Ö 458-11.

Lagrum: 59 kap. 6 och 10 §§ rättegångsbalken.

Rättsfall: RH 1983:82; RH 2006:2.