Svea hovrätt referat RH 2011:21

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2011:21
Målnummer
Ö9153-10
Avdelning
4
Avgörandedatum
2010-11-19
Rubrik
Föreslagen offentlig försvarare har meddelats positivt förhandsbesked i frågan om ersättningen för försvararuppdraget även ska omfatta rätt till uppkomna merkostnader på grund av att försvararen har sin verksamhet på annan ort än den där den handläggande domstolen är belägen.
Lagrum
21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
RH 2008:80

Nyköpings tingsrätt

Till tingsrätten inkom en framställning från åklagarmyndigheten i Nyköping om att offentlig försvarare skulle förordnas för S.K., som var misstänkt för hot och våld mot tjänsteman och som hade föreslagit advokaten T.S. som offentlig försvarare. T.S., som har sin verksamhet i Linköping, begärde därefter hos tingsrätten förhandsbesked enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken beträffande sin rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg, bl.a. för närvaro vid polisförhör med S.K. i Göteborg.

Tingsrätten (rådmannen Paul Magnusson) meddelade genom beslut den 12 november 2010 följande förhandsbesked. Vid en förhandsbedömning anser tingsrätten att det inte föreligger sådana särskilda skäl som avses i 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken i den aktuella situationen. Ni har därför inte rätt till ersättning för sådana merkostnader för tidsspillan och utlägg som är hänförliga till att Ni har verksamhet på annan ort än där domstolen är belägen.

Svea hovrätt

T.S. överklagade tingsrättens beslut och yrkade positivt förhandsbesked.

Som grund för sitt yrkande anförde han i huvudsak följande. S.K. – som är 16 år gammal – har begärt att han ska närvara vid ett polisförhör som ska hållas med honom på Lövsta skolhem utanför Göteborg den 23 november 2010. Det föreligger särskilda skäl för honom att få merkostnader för tidspillan och utlägg ersatta som uppstår på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. Han har tidigare varit offentlig försvarare för S.K. i ett mål vid Norrköpings tingsrätt. Han har också varit offentligt biträde åt S.K. i mål om beredande av vård enligt LVU.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser, Marianne Åbyhammar, referent, och Stefan Nyman) anförde i beslut den 19 november 2010 följande.

SKÄL

Frågan är om det finns särskilda skäl att lämna positivt förhandsbesked till T.S., som föreslagits som offentlig försvarare för S.K. i mål vid Nyköpings tingsrätt, om hans rätt till ersättning för de merkostnader för tidsspillan och utlägg som är hänförliga till att han har sin verksamhet på annan ort, nämligen Linköping, än den där domstolen är belägen.

Hovrätten konstaterar att avståndet mellan Nyköping och Linköping i och för sig medför en merkostnad jämfört med när en försvarare som har sin verksamhet i Nyköping förordnas som försvarare. T.S. är dock redan väl insatt i S.K:s personliga förhållanden och försvaret rör en mycket ung person. Därtill kommer att S.K. för närvarande befinner sig i Göteborg och att i vart fall delar av förundersökningen därför kommer att äga rum på annan ort än Nyköping, vilket innebär att T.S. såvitt gäller det planerade polisförhöret i Göteborg kommer att ha en kortare resväg från sitt verksamhetsställe än en försvarare från Nyköping. Hovrätten finner med hänvisning till det anförda att det finns särskilda skäl för att T.S. ska ha rätt till framtida ersättning av allmänna medel för de kostnader som här är aktuella.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut meddelar hovrätten det beskedet att T.S. rätt till framtida ersättning för hans uppdrag som offentlig försvarare för S.K. även får avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som kommer att uppstå på grund av att han har sin verksamhet i Linköping.

Hovrättens beslut meddelat: den 19 november 2010.

Mål nr: Ö 9153-10.

Lagrum: 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken.

Rättsfall: RH 2008:80.