Svea hovrätt referat RH 2011:33

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2011:33
Målnummer
B1535-10
Avdelning
4
Avgörandedatum
2011-05-31
Rubrik
Tilltalad, som inställt sig till huvudförhandling i hovrätten, har fått avslag på begäran om ersättning av allmänna medel för resa i samband med inställelsen då begäran framställts först efter det att handläggningen i hovrätten avslutats.
Lagrum
21 kap. 12 § och 31 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1998 s. 602

Svea hovrätt

Hovrätten höll den 15 februari 2011 huvudförhandling i mål mellan P.S. och åklagaren angående övergrepp i rättssak m.m. till vilken förhandling P.S. inställde sig. Dom i målet meddelades den 22 februari 2011 i vilken P.S. dömdes för de brott han åtalats för. Domen vann laga kraft den 22 mars 2011. P.S. inkom härefter den 20 april 2011 med kopia av två kvitton avseende taxiresor den 15 februari 2011 från bostaden till hovrätten tur och retur samt yrkade ersättning i enlighet med de belopp som framgår av kvittona, dvs. sammantaget 612 kr (303 kr 309 kr).

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser och Linda Hallstedt, referent, samt tf. hovrättsassessorn Malin Malmström) anförde i beslut den 31 maj 2011 följande.

SKÄL

Enligt 21 kap. 12 § rättegångsbalken får en misstänkt/tilltalad som har kallats att inställa sig till ett sammanträde bl.a. tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle om det är skäligt med hänsyn till hans eller hennes ekonomiska förhållanden. I bestämmelsen anges inte när en begäran om sådan ersättning senast ska framställas för att den ska kunna upptas till prövning. När det gäller tilltalads begäran om ersättning för rättegångskostnader anges däremot i 31 kap. 9 § rättegångsbalken bl.a. att vill den tilltalade erhålla ersättning för sådana kostnader ska han, innan handläggningen avslutas, framställa yrkande därom.Vidare anges i bestämmelsen att gör han inte detta får han inte därefter tala i fråga om den kostnad som uppkommit vid samma rätt. Denna bestämmelse får enligt hovrättens mening anses tillämplig även beträffande sådan ersättning som kan utgå till tilltalad enligt 21 kap. 12 § rättegångsbalken (jfr NJA 1998 s. 602).

P.S. har först efter det att handläggningen av målet avslutats i hovrätten inkommit med sin begäran om ersättning för sin inställelse till hovrättens huvudförhandling. Hans begäran om ersättning kan därmed inte vinna bifall.

SLUT

Hovrätten avslår P.S:s yrkande om ersättning av allmänna medel för resa i samband med hovrättens huvudförhandling.

Hovrättens beslut meddelat: den 31 maj 2011.

Mål nr: B 1535-10.

Lagrum: 21 kap. 12 § och 31 kap. 9 § rättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 1998 s. 602.