Svea hovrätt referat RH 2011:52

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2011:52
Målnummer
ÖÄ4486-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2011-11-16
Rubrik
Arbetsgivare har vid betalning av allmänt skadestånd innehållit viss del av beloppet som preliminärskatteavdrag. Hovrätten har funnit att skatteavdraget tillsammans med den inbetalning som gjorts innebär att arbetsgivaren har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt domen på sådant sätt att hinder mot verkställighet förelåg hos Kronofogdemyndigheten.
Lagrum
11 kap. 14 § och 12 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483)

Nacka tingsrätt

Stockholms tingsrätt förpliktade i dom Advokatfirman A. & Co AB (namnändrat till Advokatfirman AFV & Co AB, härefter advokatfirman) att till P.L. betala 95 000 kr avseende lön samt 50 000 kr avseende allmänt skadestånd. Advokatfirman skulle även enligt domen utge ersättning för P.L:s rättegångskostnader med 90 450 kr. Ränta utgick på samtliga belopp.

P.L. ansökte den 2 februari 2011 om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten avseende ett kapitalbelopp om 15 000 kr samt rättegångskostnader om 90 000 kr, jämte ränta på beloppen. Advokatfirman satte inledningsvis ner ett belopp om 90 600 kr hos Kronofogdemyndigheten. Advokatfirman framställde en invändning om hinder mot verkställighet avseende det belopp i ansökan om verkställighet som översteg det nedsatta beloppet eftersom överskjutande belopp kommit P.L. till del genom skatteavdrag.

Kronofogdemyndigheten beslutade den 18 mars 2011 att verkställighet fick äga rum. För att förhindra verkställighet satte advokatfirman den 23 mars ner ytterligare 21 400 kr varefter Kronofogdemyndigheten i ett nytt beslut den 25 mars 2011 meddelade att verkställighet inte fick ske.

Advokatfirman överklagade Kronofogdemyndighetens beslut från den 18 mars 2011 till tingsrätten och yrkade att beslutet skulle upphävas.

Tingsrätten (tingsfiskalen Helen Blomberg) instämde i Kronofogdemyndighetens bedömning i beslutet från den 18 mars 2011 och avslog överklagandet i beslut den 5 maj 2011.

Svea hovrätt

Advokatfirman överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja Kronofogdemyndighetens beslut så att någon verkställighet inte fick äga rum avseende inbetalat preliminärskatteavdrag om dels 15 000 kr på allmänt skadestånd, dels 4 745 kr på ränta. Till stöd för sin talan i hovrätten anförde advokatfirman bl.a. följande. I målet är ostridigt att beloppen avseende allmänt skadestånd (50 000 kr) och begärd ränta (15 819 kr) är skattepliktiga för P.L., vilket innebär att advokatfirman varit skyldig att verkställa skatteavdrag om 30 procent på beloppen, dvs. sammanlagt 19 745 kr. Det framgår av 11 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483) att den innehållna skatten kommer P.L. till godo på hans skattekonto och därmed har betalningsskyldigheten fullgjorts. Med den tolkning som tingsrätten har gjort skulle P.L. bli överkompenserad med 19 745 kr i förhållande till vad han tillerkändes enligt domen. Advokatfirman har inte varit skyldig att utfärda något lönebesked till P.L. Det är tillräckligt att informera honom om skatteavdragets storlek.

P.L. bestred ändring och yrkade ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. Hans bestridande grundade sig i huvudsak på att advokatfirman inte hade förlorat rådigheten över det avdragna beloppet och att det därmed inte kunde anses ha kommit honom till godo. Han anförde bl.a. följande. Så länge advokatfirman förfogar över pengarna kan de inte anses ha kommit honom till godo. Det är först när advokatfirman lämnar in en kontrolluppgift till Skatteverket som verket har möjlighet att tillgodoräkna honom pengarna. För det fall att advokatfirman inte tar upp beloppen i skattedeklaration eller betalar in dem på skattekontot skulle han, eftersom han inte har något lönebesked att visa upp, bli tvungen att betala den innehållna skatten själv och således inte komma i åtnjutande av de belopp domen ger honom rätt till.

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Ulrika Ihrfelt, referent, samt tf. hovrättsassessorn Per Claréus) anförde i beslut den 16 november 2011 följande.

SKÄL

Advokatfirman har till P.L. betalat sammanlagt 46 074 kr avseende skadestånd och ränta enligt tingsrättens domslut. Advokatfirman har också gjort ett skatteavdrag om sammanlagt 19 745 kr för samma belopp. Frågan för hovrätten att ta ställning till är om det belopp som advokatfirman har innehållit som skatteavdrag tillsammans med den inbetalning som gjorts innebär att advokatfirman fullgjort sin betalningsskyldighet enligt domen på ett sådant sätt att hinder mot verkställighet förelåg vid Kronofogdemyndighetens prövning den 18 mars 2011.

Det är ostridigt i målet att det är advokatfirman som är skyldig att göra skatteavdrag på beloppet. Det är också ostridigt att det belopp som betalats till P.L. är ett nettobelopp, dvs. efter avdrag av preliminärskatt om 30 procent. Enligt 12 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) är den som har gjort skatteavdrag också skyldig att betala det innehållna beloppet. Det är med andra ord advokatfirman som är ansvarig för att beloppet faktiskt betalas, vilket innebär att P.L. inte kan krävas på detsamma. Det faktum att advokatfirman inte utfärdat något lönebesked förändrar inte den bedömningen. Hovrätten finner därför att betalning enligt den del av domen som nu avses har skett med befriande verkan gentemot P.L. Tingsrättens beslut ska därmed ändras till att verkställighet inte får ske.

Av detta följer att den nedsättning som advokatfirman gjorde den 23 mars 2011 inte var erforderlig eftersom den överskjuter det verkställbara beloppet.

BESLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut och förordnar att verkställighet inte får ske i Kronofogdemyndighetens, Östra verkställighetsavdelningen, mål U-2949-11 (Kronofogdemyndighetens beslut den 18 mars 2011).

Hovrättens beslut meddelat: den 16 november 2011.

Mål nr: ÖÄ 4486-11.

Lagrum: 11 kap. 14 § och 12 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483).