Svea hovrätt referat RH 2011:57

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2011:57
Målnummer
B8925-08
Avdelning
5
Avgörandedatum
2010-11-08
Rubrik
Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig tillgreppsbrottslighet.
Lagrum
9 kap. 6 § och 14 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
•  RH 2004:17
•  Svea hovrätts dom 2004-01-07 i mål B 8401-03

Solna tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot ett flertal personer för bl.a. olovlig befattning med falska pengar, försök därtill samt häleri med avseende på sedelskyddsinfärgade sedlar. Åklagaren gjorde med avseende på angiven brottslighet gällande sammanfattningsvis följande.

1. Grov olovlig befattning med falska pengar

J.K. har under tiden december 2008 – 12 mars 2009 förvarat och distribuerat ca 290 falska ¿ 200-sedlar, 582 st falska ¿ 50-sedlar och 1 820 st falska USD 100-sedlar.

J.M. har under tiden december 2008 – 12 mars 2009 förvarat, dolt och transporterat ca 290 falska ¿ 200-sedlar.

B.K. har under tiden december 2008 – 10 mars 2009 själv eller tillsammans med annan förvarat, dolt och transporterat 1 820 st falska USD 100-sedlar.

J.H. har den 10 mars 2009 transporterat 1 818 st falska USD 100-sedlar.

S.B. har från lunch till kl. 16.00 den 12 mars 2009 förvarat och kontrollräknat 285 st falska ¿ 200-sedlar i sin bostad. Han har vid samma tillfälle även kontrollräknat 1 818 st falska USD 100-sedlar och 582 st falska ¿ 50-sedlar.

A.A. har den 12 mars 2009 mottagit, förvarat, kontrollräknat och transporterat ca 290 falska ¿ 200-sedlar, 582 st falska ¿ 50-sedlar och 1 818 st falska USD 100-sedlar.

2 B. Olovlig befattning med falska pengar

J.K. har den 18 mars 2009 överlämnat cirka 12 st falska USD 100-sedlar till annan för vidarebefordran till K.M.

K.M. har engagerat annan för att motta sedlarna ovan och därefter den 19 mars 2009 själv mottagit och innehaft de förfalska sedlarna.

3 A. Grovt häleri

K.M. har som varuprov på rånpengar överlämnat en missfärgad SEK 500-sedel till J.K.

3 C. Förberedelse till grovt häleri

E.B. har gemensamt och i samråd med annan skickat fyra med sedelskyddsfärg infärgade SEK 100-sedlar till Tyskland för att utreda möjligheterna att avlägsna färgen och göra sedlarna dugliga som betalningsmedel.

3 D. Grovt häleri

G.S. har under tiden 18 januari – 22 februari 2009 mottagit, transporterat och förvarat ca 1 500 st SEK 100-sedlar och en SEK 500-sedel, som alla varit infärgade med sedelskyddsfärg. På ett okänt antal av sedlarna har han försökt avlägsna sedelskyddsfärgen.

S.D. har under tiden 18 januari – 22 februari 2009 transporterat 1 361 st SEK 100-sedlar, som alla varit infärgade med sedelskyddsfärg. På ett okänt antal av sedlarna har han försökt avlägsna sedelskyddsfärgen.

4 B. Grov olovlig befattning med falska pengar

E.B. har den 24 mars 2009 innehaft en falsk USD 100-sedel.

Härutöver väckte åklagaren åtal för bl.a. grovt vapenbrott mot E.B. (åtalspunkt 6), grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor mot S.B. (åtalspunkt 7), förberedelse till brukande av falska urkunder mot S.B. (åtalspunkt 8), narkotikabrott mot S.B. (åtalspunkt 9), förberedelse till brukande av falska urkunder mot J.K. (åtalspunkt 10), förberedelse till brukande av falska urkunder mot A.A. (åtalspunkt 12), grovt rattfylleri mot K.M. (åtalspunkt 13) samt förseelse mot utlänningslagen mot S.B. (domsbilaga 3).

Tingsrätten (tf. rådmannen Claes Ullrich samt nämndemännen Roland Blank, Ulla Sandenskog och Gudrun Wikell ) fann i deldom den 21 augusti 2009 åtalet mot berörda personer styrkt i nedan angiven omfattning.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde

J.K. för grov olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 1), olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 2 B) och förberedelse till brukande av falsk urkund (åtalspunkt 10) till fängelse 1 år 6 månader.

A.A. för grov olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 1) och förberedelse till brukande av falsk urkund (åtalspunkt 12) till fängelse 10 månader.

E.B. för olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 4 B) och vapenbrott (åtalspunkt 6) till skyddstillsyn.

B.K. för grov olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 1) till fängelse 8 månader.

K.M. för olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 2 B) och rattfylleri (åtalspunkt 13) till fängelse 4 månader.

S.B. för medhjälp till grov olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 1), grovt vapenbrott (åtalspunkt 7), grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (åtalspunkt 7), förberedelse till brukande av falsk urkund (åtalspunkt 8), narkotikabrott (åtalspunkt 9) och förseelse mot utlänningslagen (domsbilaga 3) till fängelse 1 år 6 månader.

G.S. för häleri (åtalspunkt 3D) till fängelse 4 månader.

J.H. för grov olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 1) till villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar.

Åtalen i övrigt ogillades.

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot E.B. för – som gärningen slutligen kom att rubriceras – olovlig befattning med falska pengar under påstående att han den 14 oktober 2008 förvarat USD 1 900 i falska sedlar på sig samt häleri, grovt brott, avseende sedlar som – utan att vara missfärgade – uppenbarligen frånhänts annan genom brott.

Tingsrätten (chefsrådmannen Göran Nilsson samt nämndemännen Bo Anderson, Ewa Palm och Elisabet Westring) biföll åtalet i dom den 19 december 2008 och bestämde påföljden till fängelse 8 månader.

Södertörns tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot S.D. för olaga hot i två fall.

Tingsrätten (rådmannen Lars Tomth samt nämndemännen Sven Elingfors, Gisela Moback och Kari Malmström) biföll åtalet avseende ett fall av olaga hot och bestämde påföljden till dagsböter.

Svea hovrätt

Åklagaren och flertalet av de tilltalade överklagade de tre underrättsdomarna.

Hovrätten (hovrättsråden Mona Wildig och Christian von Szalay, referent, f.d. hovrättsrådet Ragnar Lindgren samt nämndemännen Carin Zander och Anders Henriksson, som i dom och deldom den 8 november 2010 i väsentliga delar anslöt sig till underrätternas bedömningar i skuldfrågorna, gjorde i huvudsak följande ändringar

–                     J. H:s brottslighet (åtalspunkt 1) bedömdes som medhjälp till grov olovlig befattning med falska pengar,

–                     åtalet mot J.M. för grov olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 1) befanns vara styrkt,

–                     åtalet mot E.B. för förberedelse till grovt bedrägeri (åtalspunkt 3 C) befanns vara styrkt,

–                     G.S:s brottslighet (åtalspunkt 3 D) bedömdes som häleri, grovt brott,

–                     åtalet mot S.D. för grovt bedrägeri (åtalspunkt 3 D) befanns styrkt och

–                     det av E.B. begångna vapenbrottet (åtalspunkt 6) befanns vara grovt brott.

DOMSKÄL

Hovrätten anförde följande i påföljdsdelen.

Nedan angivna åtalspunkter hänför sig till Solna tingsrätts deldom om inte annat anges.

Den åtalade brottsligheten under åtalspunkterna 1, 2 och 4 (som tar sikte på befattning med falska pengar) samt åtalspunkten 3 (som tar sikte på befattning med missfärgade pengar som härrör från allvarlig tillgreppsbrottslighet) som nu föranleder straffansvar har det gemensamt att den utgjort ett led i en organiserad kriminell verksamhet som drivits på affärsmässiga grunder och med inriktning på att – för omsättning i det allmänna penningsystemet – sälja dels falska sedlar i olika valutor, dels “återvunna sedlar” som tidigare gjorts obrukbara med sedelskyddsfärg. Sagda brottslighet är – oavsett om den ska bedömas enligt bestämmelserna om förfalskningsbrott i 14 kap. eller häleribestämmelserna i 9 kap. brottsbalken – ägnad att allvarligt skada förtroendet för gällande betalningsmedel. Den aktuella häleribrottsligheten skapar därtill avsättning för sådana pengar som annars skulle vara värdelösa i händerna på den som tillgripit dem och bidrar sålunda till att allvarligt motverka samhällets bekämpning av värdetransportrån och liknande allvarlig brottslighet. Av nu angivna skäl finner hovrätten straffvärdet för den aktuella brottsligheten generellt sett högre än vad tingsrätten har kommit fram till.

När det därefter gäller valet av påföljd gör hovrätten följande allmänna överväganden.

Häleribrott anses enligt rådande rättstillämpning normalt inte vara att hänföra till brott av sådan art att det råder en presumtion för en fängelsepåföljd. Den nu behandlade typen av häleribrottslighet skiljer sig emellertid från de mer vanligen förekommande häleribrotten i flera hänseenden. Förbrotten kan, som redan nämnts, normalt sättas i samband med grövre, ofta organiserad kriminalitet. Föremålen för brottsligheten (de med sedelskyddsfärg infärgade sedlarna) ställer – för att kunna avsättas och därmed bidra till lönsamheten för den grövre brottslighet som utgjort förled till häleribrottet – normalt betydande krav på hälarens personliga färdigheter och/eller tillgång till ett kriminellt nätverk. Brottsligheten riskerar därtill, som redan nämnts, att undergräva allmänhetens förtroende för gällande betalningsmedel, eftersom de infärgade sedlarna inte ersätts av Riksbanken och därmed är obrukbara även för den “godtroende” innehavaren (se 1 § Riksbankens föreskrifter [RBFS 2009:1] om inlösen av sedlar och mynt). Övervägande skäl talar således för att den nu behandlade häleribrottsligheten, som tar sikte på befattning med sedlar som infärgats med sedelskyddsfärg, normalt bör föranleda en fängelsepåföljd även när straffvärdet för brottsligheten ligger under fängelse 1 år. Det saknas vidare, enligt hovrättens mening, skäl att i påföljdshänseende behandla sådan brottslighet som inbegriper en motsvarande befattning med falska sedlar och som därför i stället ska bedömas som olovlig befattning med falska pengar annorlunda (se Svea hovrätts dom 2004-01-07 i mål B 8401-03, jfr dock RH 2004:17).

Hovrätten övergår härefter till påföljdsbestämningen för var och en av de tilltalade.

J.K. ska – utöver olovlig befattning med falska pengar, grovt brott (åtalspunkt 1), olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 2 B) och förberedelse till brukande av falsk urkund (åtalspunkt 10) – nu även dömas för häleri (del av åtalspunkt 3 A). När det gäller den allvarligaste gärningen (åtalspunkt 1) står det klart att J.K. intagit en i förhållande till de övriga medtilltalade ledande roll. Enbart straffvärdet för den gärningen uppgår till två år och det sammantagna straffvärdet uppgår till två år och sex månader. Annan påföljd än fängelse kan därvid inte komma i fråga. Vid straffmätningen föreligger även skäl att i skärpande riktning beakta att J.K. tidigare dömts (i september 2008) för likartad brottslighet (urkundsförfalskning vid flera tillfällen i januari 2006), låt vara av mindre allvarligt slag. Med ändring av tingsrättens dom ska fängelsestraffets längd bestämmas till två år nio månader.

A.A. ska som tingsrätten funnit dömas för olovlig befattning med falska pengar, grovt brott, (åtalspunkt 1) och förberedelse till brukande av falsk urkund (åtalspunkt 12). Under 1990-talet dömdes han vid flera tillfällen för bl.a. omfattande förfalskningsbrottslighet. Senast dömdes han i mars 2005 för brukande av falsk urkund till villkorlig dom och samhällstjänst. Nu aktuella brott innebär således att han återfallit i likartad brottslighet inte alltför lång tid efter utgången av den prövotid som löpte på den villkorliga domen. Med hänsyn härtill och den nu aktuella brottslighetens straffvärde, som sammanlagt överstiger ett år sex månader, kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Vid straffmätningen ska i straffskärpande riktning även återfallet beaktas. Med ändring av tingsrättens dom ska fängelsestraffets längd bestämmas till ett år tio månader.

E.B., som tidigare endast lagförts för trafikförseelser, ska – utöver två fall av olovlig befattning med falska pengar (åtalspunkt 4 B samt Stockholms tingsrätts dom) och häleri, grovt brott (Stockholms tingsrätts dom) – nu även dömas för häleri, grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen (del av åtalspunkt 3 C och åtalspunkt 6).

För brottsligheten i de överklagade domarna ska E.B. ådömas en gemensam påföljd. Redan den samlade brottslighetens straffvärde, ett år sex månader, medför att annan påföljd än fängelse inte är aktuell. Vid en sammanläggning av brottsligheten finner hovrätten – med beaktande av vad E.B. redan undergått till följd av den honom ådömda skyddstillsynspåföljden i Solna tingsrätts deldom – att det gemensamma fängelsestraffet ska bestämmas till ett år två månader. Tingsrättens domar ska ändras i enlighet med det nu sagda.

B.K. ska som tingsrätten funnit dömas för olovlig befattning med falska pengar, grovt brott (åtalspunkt 1). Hovrätten ansluter sig till tingsrättens val av påföljd, men finner att fängelsestraffet ska skärpas och bestämmas till ett år. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med det nu sagda.

K.M., som under senare år inte förekommer med brottslighet i belastningsregistret av betydelse för påföljdsfrågan, ska – utöver olovlig befattning med falska pengar och rattfylleri (åtalspunkterna 2 B och 13) – även dömas för häleri (del av åtalspunkt 3 A). Hovrätten ansluter sig till tingsrättens val av påföljd, men finner att fängelsestraffets längd ska skärpas och bestämmas till sju månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med det nu sagda.

S.B., som under senare år inte förekommer med brottslighet i belastningsregistret av betydelse för påföljdsfrågan, ska som tingsrätten funnit dömas för medhjälp till olovlig befattning med falska pengar, grovt brott (åtalspunkt 1), grovt vapenbrott, brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott (åtalspunkt 7), förberedelse till brukande av falsk urkund (åtalspunkt 8), narkotikabrott (åtalspunkt 9) och förseelse mot utlänningslagen (bilaga 3). Hovrätten ansluter sig till tingsrättens val av påföljd och straffmätning. Tingsrättens dom i denna del ska alltså stå fast.

G.S. ska nu dömas för häleri, grovt brott. Brottsligheten är begången under pågående prövotid för villkorligt medgiven frihet för grovt narkotikabrott. Straffåterstoden uppgår till 3 år 19 dagar. Prövotiden utgår den 14 april 2011. Med hänsyn till återfallet i allvarlig brottslighet och brottslighetens straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Skäl att, som tingsrätten gjort, frångå huvudregeln att helt eller delvis föreverka den villkorligt medgivna friheten föreligger inte. Återfallet ska således beaktas genom förverkande och inte genom straffmätningen.

Hovrätten finner att fängelsestraffets längd ska bestämmas till ett år och att motsvarande tid av straffåterstoden ska förverkas. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.

S.D., som under senare år inte förekommer med brottslighet i belastningsregistret av betydelse för påföljdsfrågan, ska – utöver ett fall av olaga hot (Södertörns tingsrätts dom) – även dömas för häleri, grovt brott (åtalspunkt 3 D).

För brottsligheten i de överklagade domarna ska S.D. ådömas en gemensam påföljd. Av betydelse för valet av påföljd blir därvid häleribrottsligheten, vars straffvärde är sådant att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Påföljden för brottsligheten i de överklagade domarna ska bestämmas till fängelse ett år. Tingsrättens domar ska ändras i enlighet med det nu sagda.

J.M. är, såvitt känt, tidigare ostraffad. Han ska nu dömas för olovlig befattning med falska pengar, grovt brott (åtalspunkt 1).

Straffvärdet är sådant att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Hovrätten bestämmer påföljden till fängelse ett år.

J.H., som tidigare huvudsakligen dömts för trafikbrottslighet, ska nu dömas för medhjälp till olovlig befattning med falska pengar, grovt brott (åtalspunkt 1, bilaga 1 till Solna tingsrätts deldom).

På tidigare anförda skäl ska, om inte särskilda skäl talar emot det, påföljden för den aktuella brottsligheten bestämmas till fängelse. Hovrätten, som finner att brottslighetens straffvärde uppgår till åtta månader, finner den alltför hög för att villkorlig dom i kombination med samhällstjänst ska kunna bli aktuell som ersättning för en fängelsepåföljd. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse åtta månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med det nu sagda.

DOMSLUT

Hovrätten ändrade berörda underrättsdomar i enlighet med det ovan anförda.

Hovrättens dom meddelad: den 8 november 2010.

Mål nr: B 8925-08, B 566-09, B 7238-09.

Lagrum: 9 kap. 6 § och 14 kap. 6 a § brottsbalken.

Rättsfall: RH 2004:17; Svea hovrätts dom 2004-01-07 i mål B 8401-03.