Svea hovrätt referat RH 2011:6

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2011:6
Målnummer
Ö985-11
Avdelning
4
Avgörandedatum
2011-02-18
Rubrik
Fråga om en rättssökande, som beviljats rättshjälp, har rätt att få förskott på sina kostnader för utredning (17 § första stycket rättshjälpslagen.
Lagrum
17 § rättshjälpslagen (1996:1619)

Stockholms tingsrätt

I ett vid tingsrätten anhängigt tvistemål angående trafikskadeersättning begärde P.J., som hade beviljats rättshjälp, utbetalning förskottsvis av ersättning enligt rättshjälpslagen med 3 125 kr. Till grund för sin begäran anförde han i huvudsak följande. Han har inför tvistens anhängiggörande haft en kostnad om 3 125 kr för sakkunnigutlåtande. Under sommaren år 2010 beställde han en kompletterande undersökning av läkaren T.T. Undersökningen genomfördes den 21 september 2010. När undersökningen beställdes var det oklart huruvida talan skulle väckas vid tingsrätten eller inte.

Tingsrätten (rådmannen Olle Sörheim) anförde i beslut den 11 januari 2011 bl.a. följande.

SKÄL

I 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) stadgas bland annat att då rättshjälp har beviljats betalar staten kostnaderna för utredning som är skäligen påkallad för att ta tillvara den rättssökandes rätt, till en kostnad om högst 10 000 kr. Av 39 § fjärde stycket samma lag framgår att det är rättshjälpsbiträdet som har att besluta om att sådan utredning som avses i 17 § ska utföras. Kostnaden för utredning är dock den rättssökandes kostnad och ersätts inte såsom utlägg för rättshjälpsbiträdet (NJA 1980 s. 468). För det fall det har uppkommit en utredningskostnad som har varit skäligen påkallad för att tillvarata P.J:s rätt ska kostnaden således ersättas P.J. såsom rättssökande.

I fråga om tidpunkten för utbetalning av ersättning stadgas i 28 § rättshjälpslagen, avseende ersättning till rättshjälpsbiträde, att ersättningen ska fastställas i samband med att den rättsliga angelägenheten slutligt avgörs. Av 24 § rättshjälpsförordningen (1997:404) framgår att ett rättshjälpsbiträde under vissa förutsättningar har rätt till förskott på ersättningen. Beträffande ersättning för den rättsökandes egna kostnader saknas dock motsvarande reglering om förskottsvis ersättning. P.J:s begäran om förskott på ersättning för utredningskostnad ska därför lämnas utan bifall.

SLUT

Tingsrätten lämnar P.J:s begäran om förskott på ersättning enligt rättshjälpslagen utan bifall.

Svea hovrätt

P.J. överklagade tingsrättens beslut och vidhöll i hovrätten sitt yrkande

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser, Liselotte Rågmark, referent, och Marianne Åbyhammar) anförde i beslut den 18 februari 2011 följande.

SKÄL

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning.

SLUT

Hovrätten avslår P.J:s överklagande.

Hovrättens beslut meddelat: den 18 februari 2011.

Mål nr: Ö 985-11.

Lagrum: 17 § rättshjälpslagen (1996:1619).