Svea hovrätt referat RH 2012:20

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2012:20
Målnummer
B2476-12
Avdelning
7
Avgörandedatum
2012-04-03
Rubrik
Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samhällstjänst endast avseende föreskriften om samhällstjänst.
Lagrum
28 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)

Svea hovrätt

Uppsala tingsrätt dömde den 22 februari 2012 H.A. för misshandel, olaga hot och ofredande. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar samt särskild föreskrift om att H.A ska följa en upprättad behandlingsplan. Sedan åklagaren överklagat domen och yrkat att påföljden istället skulle bestämmas till fängelse yrkade H.A. inhibition av påföljden endast avseende föreskriften om samhällstjänst.

Hovrätten (hovrättsråden Johan Arvidsson och Sven Jönson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Charlotte Nothnagel) anförde i beslut den 3 april 2012 följande.

SKÄL

Den som döms till skyddstillsyn börjar enligt 28 kap. 5 § brottsbalken verkställa påföljden direkt, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att skälet till att skyddstillsyn går i omedelbar verkställighet är att risken för återfall bedöms vara särskilt stor i början av påföljdstiden och att den dömde ofta är särskilt behandlingsmotiverad i omedelbar anslutning till domstolsförhandlingen (prop. 1982/83:85 s. 98). Även en föreskrift om samhällstjänst går i omedelbar verkställighet när den är förenad med en dom på skyddstillsyn (prop. 1997/98:96 s. 102). Rätten får dock enligt 28 kap. 5 § brottsbalken förordna att verkställigheten ska anstå till dess domen vunnit laga kraft mot den dömde. Om domen överklagas kan högre rätt förordna att vidare verkställighet inte får äga rum. När bestämmelsen infördes angavs att det vid övervägande om ett sådant förordnande ska meddelas, förutom behandlingsaspekter, får beaktas sådana omständigheter som i vad mån den tilltalade har bestritt åtalet eller det annars finns anledning anta att denne kan komma att överklaga domen (prop. 1982/83:85. s. 99 och 132).

I förevarande fall är det åklagaren som har överklagat domen och yrkat att påföljden ska bestämmas till fängelse. H.A. har för sin del förklarat att han anser sig ha nytta av den behandling som han erhåller genom den ådömda skyddstillsynen och önskar fortsätta med denna i väntan på hovrättens dom. Mot denna bakgrund finner hovrätten att det för närvarande saknas skäl att förordna om att vidare verkställighet av påföljden såvitt avser den ådömda skyddstillsynen och föreskriften om behandlingsplan inte får ske. Däremot finns det enligt hovrätten skäl att förordna om inhibition såvitt avser den ådömda föreskriften om samhällstjänst.

SLUT

Hovrätten förordnar att vidare verkställighet av den föreskrift om samhällstjänst som H.A. ådömts inte får äga rum.

Hovrättens dom meddelad: den 3 april 2012.

Mål nr: B 2476-12.

Lagrum: 28 kap. 5 § brottsbalken.

Litteratur: Prop. 1982/83:85 s. 98-99 och s. 132; prop. 1997/98:96 s. 102.