Svea hovrätt referat RH 2012:27

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2012:27
Målnummer
B3672-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2011-07-19
Rubrik
Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har gjort en ljud- och bildupptagning tillgänglig för allmänheten genom överföring till allmänheten via fildelningstjänsten The Pirate Bay på Internet.
Lagrum
5 kap. 46 § samt 7 kap. 53 § och 57 § upphovsrättslagen (1960:729)

Mora tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot J.T. för bl.a. brott mot upphovsrättslagen (1960:729) enligt följande gärningsbeskrivning.

J.T. har den 5 februari 2008 i Sverige olovligen gjort målsäganden T.L:s ljud- och bildupptagning “Löshundsjakt i Norr” tillgänglig för allmänheten genom överföring till allmänheten via fildelningstjänsten The Pirate Bay på Internet.

Målsäganden T.L. har yrkat att J.T. ska utge skadestånd med 199 kr avseende kostnad för en film.

J.T. bestred ansvar och det enskilda anspråket.

Tingsrätten (tingsfiskalen Anna Bladh Redzic samt nämndemännen Agneta Frisk, Gerda Nilsson-Tysklind och Pär Magnusson) anförde i dom den 23 mars 2011- efter att ha funnit åtalet för brott mot upphovsrättslagen styrkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående – följande i påföljdsdelen.

DOMSKÄL

J.T. döms nu för brott mot upphovsrättslagen samt vapenbrott. Straffvärdet för vapenbrottet ligger på bötesnivå.

När det gäller brott mot upphovsrättslagen är straffskalan för brottet böter eller fängelse i högst två år. Straffvärdet för brottet ska bedömas med beaktande av den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon har haft (29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken). Brottet har onekligen orsakat viss skada för målsäganden T.L. I detta fall har det dock rört sig om en enda film som varit tillgänglig under en förhållandevis kort period. Det har inte rört sig om någon kommersiell verksamhet och J.T. har inte gjort någon ekonomisk vinning av sitt agerande. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att påföljden kan stanna vid ett kännbart bötesstraff.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer J.T. för brott mot upphovsrättslagen och vapenbrott till 120 dagsböter å 130 kr samt förpliktar J.T. att utge skadestånd till T.L. med 199 kr.

Svea hovrätt

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att J.T. skulle dömas till villkorlig dom och samhällstjänst.

J.T. bestred ändring.

Hovrätten (hovrättspresidenten Fredrik Wersäll samt hovrättsråden Anders Dereborg, referent, och Ulrika Stenbeck Gustavson) anförde i dom den 19 juli 2011 bl.a. följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom ska J.T. dömas för brott mot upphovsrättslagen och vapenbrott i enlighet med åtalet.

Åklagaren har i hovrätten uppgett att det brott mot upphovsrättslagen som J.T. har gjort sig skyldig till är av allvarligare slag än vad tingsrätten har kommit fram till. Åklagaren har framhållit att J.T. har gjort filmen tillgänglig för allmänheten via en av världens största fildelningstjänster (The Pirate Bay) och att han dessutom varit den första som gjort filmen tillgänglig för allmänheten, endast två månader efter att filmen gavs ut. Enligt åklagaren är straffvärdet för brottet därför på fängelsenivå. Åklagaren har också anfört att det mot bakgrund av brottets art finns en stark presumtion för att ett fängelsestraff ska utdömas.

J.T. har påpekat bl.a. att målsägandens skada varit begränsad och att han själv inte har gjort någon ekonomisk vinning.

J.T. har olovligen gjort en film tillgänglig för allmänheten på Internet via en fildelningstjänst. Förfarandet har medfört en avsevärd risk för spridning av det skyddade verket. Det är dock fråga om fildelning i begränsad omfattning. Gärningen har inte heller, såvitt känt, utgjort något led i en organiserad verksamhet eller bedrivits i kommersiellt syfte. Något vinstmotiv har inte förelegat. Med hänsyn till dessa omständigheter bör gärningen leda till ett förhållandevis högt bötesstraff.

J.T. döms nu också för ett oaktsamt vapenbrott. Hovrätten finner inte skäl att göra någon ändring i vad tingsrätten har förordnat om påföljd. Tingsrättens dom ska därför fastställas.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Beslaget ska bestå.

Hovrättens dom meddelad: den 19 juli 2011.

Mål nr: B 3672-11.

Lagrum: 5 kap. 46 § samt 7 kap. 53 och 57 §§ upphovsrättslagen (1960:729).