Svea hovrätt referat RH 2012:28

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2012:28
Målnummer
ÖÄ7240-11
Avdelning
5
Avgörandedatum
2011-10-06
Rubrik
En advokat hade som ombud biträtt ett aktiebolag och majoriteten av dess aktieägare i tvist mot en tredje aktieägare. Bolaget trädde senare i likvidation och advokaten utsågs till likvidator. Omständigheterna ansågs vara sådana att förtroendet för hans opartiskhet i likvidationen kunde rubbas. Han ansågs därför inte lämplig som likvidator och entledigades från uppdraget.
Lagrum
8 kap. 23 §, 25 kap. 28 § och 29 § aktiebolagslagen (2005:551)
Rättsfall
RH 1998:83

Stockholms tingsrätt

Real Omsorg i Stor Stad AB (ROSSAB) trädde den 25 november 2010 i frivillig likvidation och M.N. utsågs till likvidator.

J.M.R. yrkade att M.N. skulle entledigas från uppdraget som likvidator och anförde i huvudsak följande till grund för begäran.

M.N. är olämplig för uppdraget som likvidator. J.M.R. äger 33,3 % av aktierna i ROSSAB, resterande aktier ägs av P.D. med 33,4 % och R.D. med 33,3 %. P.D. och R.D. röstade vid bolagsstämman för ett utseende av advokaten M.N. som likvidator i ROSSAB. J.M.R. röstade emot förslaget. Intill likvidationen utgjorde P.D. och R.D. ROSSAB:s styrelse. Till den 24 november 2009 var även J.M.R. styrelseledamot i ROSSAB.

Samarbetet mellan J.M.R. och övriga aktieägare samt ROSSAB har upphört och övergått i tvist. Allt sedan åtminstone sommaren 2009 har såväl P.D. som R.D. riktat påståenden om illojalt beteende mot J.M.R. medan J.M.R. i sin tur har begärt utseende av särskild granskare att granska räkenskaper och utbetalningar i ROSSAB. M.N. har agerat och agerar alltjämt ombud för såväl ROSSAB som aktieägarna P.D. och R.D. i tvisten mot J.M.R. Uppdraget som likvidator står i direkt strid med uppdraget att företräda majoriteten av aktieägarna i tvist mot J.M.R.

ROSSAB i likvidation bestred yrkandet och anförde i huvudsak följande. M.N. uppfyller de krav som ställs på en likvidator och det saknas skäl att entlediga honom från uppdraget. M.N. är inte att anse som jävig enligt bestämmelsen i 8 kap 23 § aktiebolagslagen. M.N:s uppdrag som likvidator innebär eller innefattar inte handläggande av någon fråga som avses i bestämmelsen.

ROSSAB i likvidation är av uppfattningen att handläggandet av ROSSAB:s skadeståndstalan mot J.M.R. inte omfattas av de frågor vilka anges i 8 kap. 23 § aktiebolagslagen. Till undvikande av tveksamhet i detta hänseende har emellertid M.N. för avsikt att anlita en annan advokatbyrå att handlägga den aktuella skadeståndstalan.

M.N. biträder inte P.D. eller R.D. i nuläget och har inte heller biträtt dem sedan före årsskiftet. Likvidationen har pågått under full verksamhetsdrift. Att nu byta likvidator skulle rendera ROSSAB kostnader eftersom ROSSAB förtjänstfullt dragit nytta av att ROSSAB anlitat M.N. som ombud då denne redan vid tidpunkten för förordnandet var väl insatt i ROSSAB:s verksamhet. Ett byte skulle även försena avvecklingsprocessen samt riskera att störa den verksamhetsdrift som nu pågår. Därigenom skulle även samtliga aktieägare drabbas emedan utskiftandet av överskottet i likvidationen skulle fördröjas och skifteslikviden skulle riskeras.

Tingsrätten (tingsfiskalen Fredrik Zanetti) anförde i beslut den 12 augusti 2011 följande.

SKÄL

En likvidator ska enligt 25 kap. 29 § första stycket andra meningen aktiebolagslagen entledigas om han eller hon inte är lämplig eller av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget. Enligt motiven till bestämmelsen faller det sig naturligt att bedömningen härav sker med utgångspunkt i de krav som ställs på en likvidator enligt (numera) 25 kap. 28 § fjärde stycket aktiebolagslagen. Som exempel nämns att likvidatorn har utfört sitt uppdrag på ett oskickligt sätt eller att det har framkommit att likvidatorn genom aktieinnehav har utövat ett bestämmande inflytande över bolaget före likvidationen. Se prop. 2000/01:150, Likvidation av aktiebolag m.m., s. 107 f. De krav som ställs på en likvidator enligt 25 kap. 28 § fjärde stycket aktiebolagslagen är att den som utses ska vara lämplig för uppdraget samt att den som har ingått i bolagets ledning eller som genom aktieinnehav har utövat ett bestämmande inflytande över bolaget får utses till likvidator endast om det finns särskilda skäl. I förarbetena har angetts att sådana särskilda skäl kan föreligga exempelvis när likvidationen är ett led i ett samgående mellan två bolag, a. prop., s. 107.

En likvidator träder i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har i uppdrag att genomföra likvidationen, 25 kap. 30 § första stycket aktiebolagslagen. Likvidatorn har sålunda bland annat till uppgift att avveckla rörelsen och skifta bolagets tillgångar samt, för det fall bolaget är på obestånd, ansöka om att bolaget försätts i konkurs, se 25 kap. 35, 36 och 38 §§ aktiebolagslagen.

En likvidator får vidare inte, dock med vissa undantag, handlägga en fråga om 1) avtal mellan likvidatorn och bolaget, 2) avtal mellan bolaget och tredje man, om likvidatorn i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller 3) avtal mellan bolaget och en juridisk person som likvidatorn ensam eller tillsammans med någon annan får företräda. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan. Se 8 kap. 23 § och 25 kap. 30 § aktiebolagslagen.

Utgångspunkten måste vara att likvidatorn i normalfallet ska vara självständig i förhållande till bolagets ägare och dess tidigare ledning, se t.ex. Lindskog, Stefan, Aktiebolagslagen, 12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., 1995, s. 291. Det förhållandet att en likvidator står i ett sådant förhållande till aktieägare att det är ägnat att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet, eller om det i övrigt finns någon omständighet som medför att förtroendet för hans eller hennes opartiskhet kan rubbas, bör kunna medföra att det i enlighet med 25 kap. 29 § aktiebolagslagen föreligger orsak att entlediga honom eller henne från uppdraget (jfr RH 1998:83 rörande konkursförvaltare, för vilken det särskilt anges i 7 kap. 1 § konkurslagen [1987:672]) att den som står i sådant förhållande till gäldenären, en borgenär eller någon annan, eller om det finns någon annan sådan omständighet, inte får vara förvaltare). Huruvida likvidatorn rent faktiskt är partisk eller opartisk är inte frågan, utan bedömningen måste göras utifrån om förhållandet eller omständigheten typiskt är ägnat eller ägnad att rubba förtroendet för likvidatorns opartiskhet.

Det förhållandet att M.N. tidigare har varit ombud för två aktieägare och bolaget i tvist mot en tredje aktieägare är ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet. Detta får anses utgöra orsak att skilja M.N. från uppdraget som likvidator. Att M.N. inte längre biträder övriga aktieägare eller ROSSAB mot J.M.R. medför inte annan bedömning. Även med beaktande av de olägenheter som ett entledigande av M.N. och utseende av ny likvidator innebär, föreligger det skäl att nu skilja M.N. från uppdraget.

SLUT

M.N. entledigas från sitt uppdrag som likvidator i ROSSAB i likvidation.

Svea hovrätt

ROSSAB i likvidation, M.N., R.D. och P.D. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle undanröja beslutet.

Hovrätten (hovrättsråden Christian von Szalay och Patrik Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Therese Gudmundsson) instämde i beslut den 6 oktober 2011 i tingsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 6 oktober 2011.

Mål nr: ÖÄ 7240-11.

Lagrum: 8 kap. 23 §, 25 kap. 28 och 29 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Rättsfall: RH 1998:83.

Litteratur: Prop. 2000/01:150, Likvidation av aktiebolag m.m., s. 107 f., Lindskog, Aktiebolagslagen, 12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation, 1995, s. 291.