Svea hovrätt referat RH 2012:61

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2012:61
Målnummer
ÖH10116-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2012-08-21
Rubrik
Hyresnämndsmål. Utdömande av vite efter åtgärdsföreläggande. Hovrätten konstaterade att ändamålet med vitet inte hade förfallit trots att hyresgästen flyttat från lägenheten, eftersom hyresförhållandet bestod när åtgärden enligt vitesföreläggandet senast skulle ha vidtagits.
Lagrum
12 kap. 16 § andra stycket och 62 § jordabalken (1970:994)
Rättsfall
Rättsfall från Bostadsdomstolen RBD 29:83

Hyresnämnden i Malmö

Efter en ansökan från J.A. beslutade hyresnämnden den 13 september 2010 att förelägga B.H. att, senast den 13 december 2010, i J.A:s lägenhet åtgärda fukt- och mögelskador samt återställa ytskikt i kök, hall, samtliga rum och badrum. I beslut den 7 mars 2011 fann hyresnämnden att B.H. inte hade efterkommit det tidigare åtgärdsföreläggandet, som därför förenades med vite om 150 000 kr. Åtgärderna skulle vara klara senast den 9 maj 2011. Beslutet har vunnit laga kraft.

J.A. yrkade att det förelagda vitet skulle dömas ut eftersom B.H. inte hade åtgärdat bristerna inom föreskriven tid och problemen i lägenheten kvarstod.

B.H. bestred yrkandet och anförde att han redan vidtagit vissa åtgärder och hade för avsikt att utföra resterande åtgärder inom kort.

Hyresnämnden (hyresrådet Paula Lundberg samt intresseledamöterna Tommy Nobrell och Gert Persson) anförde i beslut den 28 november 2011 bl.a. följande.

SKÄL

J.A. får anses ha visat att fukt- och mögelskadorna inte har åtgärdats, trots att B.H. ostridigt vidtagit vissa åtgärder. Det är ostridigt att ytskiktet i lägenheten ännu inte har åtgärdats.

Åtgärder har således vidtagits, men med beaktande dels av att Byggnadsundersökningar AB i sin undersökning anger att åtgärder återstår att vidta, dels av att ytskiktet ostridigt ännu inte är åtgärdat, har ändamålet med vitet inte förfallit. Detta förhållande påverkas inte heller av att miljöförvaltningen i Trelleborg, enligt uppgift från B.H. efter nämndens sammanträde, fattat beslut om utdömande av vite, eftersom grunden för hyresnämndens beslut om utdömande av vite är ett tidigare beslut om åtgärdsföreläggande i hyrestvist och så inte är fallet vid miljöförvaltningen.

Med beaktande av de vidtagna åtgärderna finner hyresnämnden att skäl föreligger att sätta ner beloppet av det förelagda vitet till 100 000 kr.

HYRESNÄMNDENS BESLUT

Hyresnämnden förpliktar B.H. att av det honom förelagda vitet betala 100 000 kr.

Svea hovrätt

B.H. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle avslå J.A:s talan vid hyresnämnden.

J.A. bestred ändring.

Vid hovrättens prövning hade J.A. flyttat från lägenheten.

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Ulrika Stenbeck Gustavson samt tf. hovrättsassessorn Per Claréus, referent) anförde i beslut den 21 augusti 2012 följande.

SKÄL

Av 12 kap. 16 § andra stycket jordabalken framgår att ett åtgärdsföreläggande får förenas med vite. Av 12 kap. 62 § jordabalken framgår vidare att hyresnämnden kan döma ut ett förelagt vite, men att vitet inte får dömas ut om ändamålet med vitet har förfallit.

Hovrätten prövar först frågan om ändamålet med vitet har förfallit eftersom J.A. har flyttat från lägenheten. Åtgärderna skulle vara klara senast den 9 maj 2011. Det är ostridigt att hyresförhållandet mellan B.H. och J.A. bestod i maj 2011. J.A:s intresse av att få bristerna åtgärdade enligt föreläggandet bestod således den 9 maj. Ändamålet med föreläggandet kan därför inte anses ha förfallit (se Rättsfall från Bostadsdomstolen RBD 29:83 och prop. 1984/85:96 s. 55).

Hovrätten övergår härefter till att pröva B.H:s invändning att han “blir dömd två gånger för samma sak”. Det av Miljöförvaltningen i Trelleborgs kommun bestämda vitet tar sikte på att undanröja en olägenhet för människors hälsa medan det här aktuella vitet tar sikte på att lägenheten ska ställas i sådant skick att den kan användas för avsett ändamål. De båda vitesföreläggandena avser således inte samma sak.

Av handlingarna i målet framgår att B.H. vidtog åtgärder först efter att åtgärdsföreläggandet förenats med ett vite. J.A. har vitsordat att B.H. visserligen vidtagit vissa åtgärder, men vidhållit att bristerna i lägenheten kvarstår. Till stöd för detta har hon åberopat viss bevisning.

Hovrätten delar hyresnämnden bedömning att de vidtagna åtgärderna inte varit tillräckliga. Ett vite ska därför dömas ut. B.H:s invändningar om att J.A. skulle ha nekat honom tillträde till lägenheten påverkar inte denna bedömning.

För att ett vite ska jämkas krävs att särskilda skäl föreligger (se a. prop. s. 56). Hyresnämnden bedömde att det fanns skäl att sätta ned vitesbeloppet med anledning av de åtgärder som B.H. vidtagit. Hovrätten konstaterar att förhållandevis lång tid har förflutit sedan ärendet inleddes vid hyresnämnden och att B.H. ännu inte åtgärdat väsentliga brister som tas upp i åtgärdsföreläggandet. Hovrätten finner att det saknas skäl att jämka vitet utöver vad hyresnämnden gjort.

Det som förekommit i hovrätten motiverar således ingen annan bedömning än den som hyresnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

HOVRÄTTENS BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 21 augusti 2012.

Mål nr: ÖH 10116-11.

Lagrum: 12 kap. 16 § andra stycket och 62 § jordabalken.

Rättsfall: Rättsfall från Bostadsdomstolen RBD 29:83.

Litteratur: Prop. 1984/85:96 s. 55 f.