Svea hovrätt referat RH 2013:38

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2013:38
Målnummer
B3017-12
Avdelning
5
Avgörandedatum
2013-03-01
Rubrik
Vid bestämmande av påföljd för misshandel har, då det förelegat skäl att anta att den tilltalades taxiförarlegitimation skulle komma att återkallas på grund av brottet, hänsyn tagits till det men en sådan återkallelse medför.
Lagrum
29 kap. 5 § första stycket 5 brottsbalken (1962:700)

Attunda tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot H.T. för misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken med följande gärningsbeskrivning.

H.T. har den 18 augusti 2011 vid Arlanda flygplats i Sigtuna kommun uppsåtligen tillfogat J.M. smärta genom att slå honom i ansiktet.

Tingsrätten (f.d. rådmannen Jan Ulmander samt nämndemännen Kerstin Eriksson, Marianne Hermansson och Leif Persson) meddelade dom den 1 mars 2012. Tingsrätten fann åtalet styrkt och att misshandeln inte kunde bedömas som ringa. I påföljdsfrågan anförde tingsrätten, efter att ha redogjort för belastningsregistret och frivårdens yttrande, följande.

DOMSKÄL

Tingsrätten ansluter sig till den uppfattning i påföljdsfrågan som frivården givit uttryck för i personutredningen. Den lämpligaste påföljden för H.T. är villkorlig dom med samhällstjänst. Tiden för samhällstjänsten bör bestämmas till 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse en månad ha dömts ut.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer H.T. för misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse en månad ha dömts ut.

Svea hovrätt

H.T. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet och under alla förhållanden lindra påföljden.

Åklagaren motsatte sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten (f.d. hovrättsrådet Lars Hesser, hovrättsrådet Anna-Karin Winroth, tf. hovrättsassessorn Lars Swedenborg, referent, samt nämndemännen Homayon Akhtarzand och Yrsa Bringensparr) meddelade dom den 1 mars 2013. Efter att ha anslutit sig till den bedömning tingsrätten gjort i fråga om skuld och brottsrubricering anförde hovrätten i påföljdsfrågan följande.

DOMSKÄL

När det gäller påföljden har det i hovrätten framkommit att det finns skäl att anta att H.T:s taxiförarlegitimation kommer att återkallas om han döms för nu aktuellt brott. H.T. är tidigare lagförd och har, med anledning av en dom den 3 maj 2011 för bl.a. ofredande, under 2011 meddelats en varning såvitt avser hans taxiförarlegitimation. H.T. har sedan många år haft sin försörjning genom att köra taxi. En återkallelse av hans taxiförarlegitimation innebär hinder för honom att fortsätta med detta. Det men som detta medför för honom finner hovrätten med stöd av 29 kap. 5 § första stycket 5 brottsbalken bör beaktas på så sätt att den villkorliga domen endast bör förenas med måttliga böter. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut endast på så sätt att påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med 60 dagsböter å 50 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 1 mars 2013.

Mål nr: B 3017-12.

Lagrum: 29 kap. 5 § första stycket 5 brottsbalken.