Svea hovrätt referat RH 2013:72

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2013:72
Målnummer
B3028-13
Avgörandedatum
2013-06-12
Rubrik
Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
Lagrum
9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67)

Gärningspåstående: S har den 17 september 2012 i Knivsta uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft två elchockvapen, en tårgaspistol och en tårgasspray utan att ha rätt till det.

Tingsrätten: S (som erkänt) har uppgett att han köpte de i målet aktuella vapnen – 2 elchockvapen, 1 tårgaspistol och 1 tårgasspray – över Internet för 8-9 år sedan. Vapnen var enligt S “bra-att-ha-grejer” som han tänkte använda i eventuellt självförsvar. Han insåg att vapnen nog var tillståndspliktiga men gjorde inga närmare undersökningar av den saken. Vapnen har enligt S enbart blivit liggande på olika ställen i hans bostad.

S har enligt tingsrättens mening uppsåtligen innehaft vapnen utan tillstånd. Någon grund på vilken han kan frikännas från brottsligt ansvar finns inte. S ska därför i enlighet med sitt erkännande och med stöd av den skriftliga bevisningen dömas för vapenbrottet. Brottet kan med hänsyn till antalet vapen, vapnens karaktär och övriga omständigheter inte anses ringa. Åtalet är med andra ord styrkt och ska bifallas.

Det saknas anledning att vid straffmätningen frångå gärningens straffvärde. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till fängelse 1 månad. Fängelsestraffet döms ut särskilt för i målet aktuellt brott.

Hovrätten (sedan S överklagat i påföljdsfrågan): Åklagaren har gjort gällande att antalet vapen och vapnens karaktär medför att brottet ska anses vara av normalgraden. S har gjort gällande att brottet är ringa med hänsyn till hur vapnen har förvarats och varför de kom att införskaffas av honom.

Hovrätten gör följande bedömning.

Ett innehav av enstaka vapen av de slag som S har innehaft brukar många gånger bedömas som ringa. Det har inte presenterats någon utredning i målet rörande vapnens effekt eller anförts något skäl som talar för att de aktuella vapnen är farligare än liknande vapen. Vapnens karaktär i sig kan därför inte medföra att vapenbrottet inte kan bedömas som ringa. Den omständigheten att det är fråga om innehav av fyra sådana vapen bör inte heller innebära att brottet ska anses vara av normalgraden.

S har berättat att han för länge sedan fick ett alkoholrelaterat infall att köpa vapnen på internet. Han har därefter förvarat dessa hemma utan att de har kommit till användning. Omständigheterna kring hur vapnen förvarades eller införskaffades bör inte heller innebära att brottet ska anses vara av normalgraden. Tingsrättens dom ska därför ändras i rubriceringsfrågan.

Även i påföljdsdelen ska tingsrättens dom ändras på så sätt att S ska dömas till ett bötesstraff. Med hänsyn till att innehavet avsåg ett flertal vapen bör det sättas högre (100 dagsböter) än om det hade varit fråga om ett enstaka vapen av detta slag.